- 31 -
 _ DetskýkočíkPLIKOMINImátietočasti:
2prednéotočnékolieskovésadysmožnosťoufixácie,
2zadnékolieskovésady,košík,držiaknafľašu,strieška.
NÁVOD NA POUŽITIE
1• OTVORENIE:akchcetedetskýkočíkotvoriť,uvoľnite
bočnúpákunaľavejstrane(obr.a),uchopterukoväte
asúčasnekočíknadvihnite.
Skontrolujte,čijevozíksprávneotvorený,tak,že
skontrolujete,čisúbočnéhákydobrepripevnené
(obr.b).
2• Akhákyniesúsprávnezaistené,zatltesedačku
(obr.d),kýmskliknutímnezapadnú.
PotomzatlačtenohousmeromnadolnaPUSH(obr.e).
3• MONTÁŽ:primontážiprednýchkoliesokznížtepáku
AanasuňtekolieskoB,kýmkliknutímnezapadnena
miesto.
4• Primontážizadnýchkoliesokspojenýchbrzdovou
tyčouumiestnitekolieskatak,abypridržalivonkajšiu
brzdu(obr.a).
POZORskontrolujte,čisúkolieskasprávnezaistené,
abykliknutímzapadli,akojetonaobrázku(obr.b).
5• Potomupevnitestredovýdielnabrzdovejtyčikrámu
askontrolujte,čisaupevnilsprávne,akonaobrázku.
6• KOŠÍK:akchcetenamontovaťkošík,nasuňtepútkana
zadnéháky1a2anaprednýhák3(obr.a).
NOSIČFLIAŠ:môžetenamontovaťibanapravústranu
kočíka,vďakaháčiku,ktoýjeužnakostre.
Primontážidržiakanafľašehonasuňtenaháčik,až
kýmneklikne(obr_b).
NASTAVEIERUKOVÄTÍ:výškurukovätímôžetenastaviť.
Stlačtemalétlačidlozarukoväťamiazatiahnite
smerom nahor. Pri spustení rukovätí postupujte
opačne(Obr.c).
7• OTOČNÉKOLIESKA:Akchcete,abysaotáčali,je
potrebné,abybolapáka(šípka1)dolu.Nazaistenie
koliesokpáčkuposuňteopačnýmsmerom(šípka2).
Zadnékolieskasúzaaretované.
BRZDA:abystekočíkzabrzdili,stlačtenohoupáčku
brzdynachádzajúcusanajednotkezadnýchkoliesok.
Priodblokovaníbŕzdpostupujteopačne(obr_b).Keď
kočíkstojí,vždyhozabrzdite.
8• STRIEŠKA:primontážistrieškyvsuňteúchytkydo
príslušnýchmiest,abyzapadliazapnitegombíky
strieškynazadnejstranechrtovéhooperadlakočíka
(obr_a).
Strieškasadánastaviťv2polohách(obr.b)tak,žeju
jednoducho potiahnete dopredu alebo dozadu.
9• 5-TOČKOVNIVARNOSTNIPAS:čeželitepripetivarnostni
pas,vstavitesponkipasovokolipasu(spripetima
naramnicama–puščicaa)vmednožnipas,dokler
sponkinezaskočitanasvojemesto(puščicab).Čeželite
pasodpeti,potisniteokrogligumbnasredinisponke
navzgor(puščicac)inizvlecitepasova(puščicad).
10•Čeželitezatisnitipasokolipasu,povlecitepasv
smeripuščice(slikaa).Čegaželitezrahljati,storite
nasprotno. Pas okoli pasu lahko zatisnete do varnostne
zaponke(slikab).
11•Bezpečnostnépásymôžetenastaviťdo3výšok,v
závislostiodvýškydieťaťa.Pásyprepnitedovyššej
polohy,keďjedieťavyššie.
12•Čeželitenastavitivišinovarnostnegapasu,sprostite
sponki na zadnji strani opore.
Naramnicipovleciteprotisebi(puščicaa),doklerse
sponki ne sprostita in ju lahko vstavite v zanki okvirja
(puščicab).Naramniciodstraniteiznaslonjala(puščica
c)injuvstavitevnajprimernejšosponko(puščica
d),sponkipanatoznovapritrditenazadnjostran
hrbtneganaslonjala(puščicae).Sponkistavarno
pripeti,kozaslišiteklik(slikaf).
13•REGULÁCIAPODNOŽKY:Podnožkumožnonastaviťdo
2polôh.Prizníženípodnožkypotiahnitedvebočné
páčkyasúčasnepodnožkuzatlačte.Prinadvihnutí
zatlačtesmeromhore,abyklikla.
REGULÁCIACHRBTOVÉHOOPERADLA:Chrbtové
operadlosadánastaviťdo3polôh.Prispustení
operadlanadvihnitebočnúpáčkusúčasnenaoboch
stranáchaspusťteoperadlodoželanejpolohy,
zablokujteho.Prinadvihnutíoperadlahozatlačte
smerom hore.
14•ZATVORENIE:potiahnitenahornajprvjednupáčku
apotomdruhúažpozaklapnutie(obr.a),uchopte
stredovúrukoväť(obr.b)apotiahnitejunahor,kýmsa
kočíknezloží.
Keďjekočíkzložený,rámmstojí(obr.c).
15•PRENÁŠANIE:Kočíksadápohodlneprenášať
pomocoustredovejrukoväte(vytáčaniepredných
koliesokdostránzablokované)(obr.a).Môžesatiež
nosiťzabočnúrúčku(obr.b).
16•SNÍMATEĽNÝPAH:akchceteodstrániťpoťahz
kočíka:uvoľnitedvesponynazadnejstranechrbtovej
opierky(obr.1),vyvlteodspodusponkupopruhov
medzinohami(obr.2),odskrutkujte(zobidvoch
strán)dveskrutkypomocouskrutkovačanazadržanie
matice(obr.3),
17•odopnitegumičkurámu(obr.4),odopniterám(obr.
5);pozričasťOTVORENIE,bod1,odstráňtevakokolo
rámu(obr.6),
18•odstráňtevakzostupienka(obr.7).
Potiahnitevaknahor(obr.8).
SERIJSKE ŠTEVILKE
19• KočíkPLIKO MINImávšetkydôležitéinformácie
uvedenénazadnejčastioperadla:názovvýrobku,
dátumvýrobyasériovéčíslo.
Tietoinformácieuveďtevprípadereklamácie.
PRÍSLUŠENSTVO
20•POŤAH:praktickýpoťah.
KRYTPROTIDAŽĎU:dásapripevniťkstrieške.
MREŽICAPROTIKOMARJEM:lahkojozgumbipripnete
na strehico.
21• POTOVALKA:praktičnapodloženavrečazaprenašanje
vozička(slikaa).
DEŽNIK:praktičendežnik,kiselepoujemazvozičkom
(slika b).
ČISTENIE A ÚDRŽBA
ÚDRŽBAVÝROBKU:chráňtevýrobokpred
atmosférickýmivplyvmi:voda,dážďalebosneh;
nepretržitéadlhodobévystavenieslnečnémužiareniu
môžespôsobiťzmenufarbymnohýchmateriálov;
uchovávajtevýroboknasuchommieste. Pravidelne
vykonávajtekontrolyaúdržbunahlavnýchčastiach
výrobku.
ČISTENIEPODVOZKU:pravidelnečistiteumelohmotné
častivlhkouhandričkou;nepoužívajterozpúšťadlá
alebopodobnéprostriedky;kovovéčastivýrobku
vysušte,abynedošlokichzhrdzaveniu;udržiavajtev
čistomstavevšetkymobilnéčastivýrobku(regulačné