932 C
(30.1 cm
3
)
Mod. 50030393 - Nov/2009 - CENTROFFSET R.E. - Printed in Italy
P
MANUAL DE INSTRUÇÕES
GR
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
TR
MOTORLU TESTERE KULLANIM KILAVUZU
CZ
VOD K POUŽITÍ
RUS UK
PУKOBOДCTBO ПO ЭКCПЛУAТAЦИИ
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
ATENÇÃO! – Este motoserra deve ser utilizado exclusivamente por
pessoal especializado na manutenção de árvores.
¶ƒX!˘Ù ÙÔ Ï˘ÛÔÚ›ÔÓÔ ›ÓÈ ÌÓÔ ÁÈ ˉÈÚÈÛÙ¤̃
Î∙ȉ˘Ì¤ÓÔ˘̃ ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù̂Ó ‰¤Ó‰Ú̂Ó.
DİKKAT! - Bu motorlu testere yalnızca a¤açların bakımı konusunda
deneyimli kullanıcılar içindir.
UPOZORNùNÍ! - Tato motorová pila je urãena pouze pro
pracovníky vy‰kolené pro údrÏbu stromÛ.
BHИМАНИЕ! - Этa бeнзoпилa пoдлeжит эксплуaтaции тoлькo
лицaми, oбучeнными вeсти oбрeзку рaстущих дeрeвьeв.
UWAGA! - Niniejsza pilarka ∏aƒcuchowa mo˝e byç obs∏ugiwana
jedynie przez osoby w∏aÊciwie przeszkolone w zakresie
konserwacji drzew.