Vitek VT-1835 B Инструкция по эксплуатации онлайн [18/48]
18
ҚазаҚша
ШАҢСОРҒЫШ
Сипаттамасы
1. Еден/кілемтөсеніштерінеарналғанқылшақ
2. «Еден/кілем»режимдерауыстырғышы
3. Телескопиялықтүтіктіңұзындығынреттеудің
бекіткіші
4. Телескопиялықұзатрқыштүтік
5. Сорғызуқуатыныңмеханикалықреттегіші
6. Иілгішқұбыршектіңсабы
7. Иілгішқұбыршек
8. Иілгішқұбыршектіңұштамасы
9. Иілгішқұбыршектіңұштамасыныңбекіткіші
10. Ауатартқышсаңылау
11. Контейнер-шаңжинауыш
12. Тасымалдауғаарналғансап
13. Іскеқосу/сөндірубатырмасы
14. Желіліккабельдіораубатырмасы
15. Қылшақ«тұрағы»орны
16. ШығаратынНЕРА-сүзгіш
17. ШығаратынНЕРА-сүзгішторы
18. Турбо-қылшақ
19. Саңылауларғаарналғанқылшақ
20. Жұмыр беттерден сұйықтықтарды жинауға
арналғанқылшақ
21. Кішіқылшақ
Шаңды жинауға арналған контейнердің
сипаттамасы
22. Контейнера–шаңжинауыш бекіткішінің ба-
тырмасы
23. Контейнерқақпағы
24. Қақпақбекіткіші
25. Сүзгіш
26. Сепаратор
27. Шешілмеліқұты
28. Қалтқы
29. Қалтқыұстауышы
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ БОЙЫНША
ҰСЫНЫСТАР
Құрылғыныіскеқосужәнепайдалануалдында
пайдалану бойынша басшылықты зейін
қойып оқып шығыңыз және оны анықтамалық
материал ретінде пайдалану үшін сақтап
қойыңыз. Аспапты дұрыс қолднабау оның
бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның
мүлігінезиянкелтіруімүмкін.
Өртену, электр тоғымен зақымдану немесе
жарақат алу тәуекелін азайту үшін төмендегі
ұсыныстардыорындаукерек.
• Берілген құрлығны пайдалану бойынша
нұсқаулыққасәйкеспайдаланыңыз.
• Құрылғыныіскеқосуалдында,құрылғының
жұмыс істеу кернеуі Сіздің үйіңіздіңэлектр
желісіндегі кернеуге сәйкес болуына көз
жеткізіңіз.
• Өрт тәуекеліне жол бермеу үшін
құрылғыныэлектрашалығынақосқанкезде
ауыстырғыштардыпайдаланбаңыз.
• Шаңсорғышжелілікашалыққақосулыкезде,
онықараусызқалдырмаңыз.
• Элепктр тоғы соққысы тәуекелін азайту
үшін шаңсорғышты бөлмелерден тыс
пайдаланбаңыз.
• Бұзылуларға жол бермеу үшін құрылғыны
текзауыттықораудатасымалдаңыз.
• Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау
ретінде пайдаланылатын полиэтилен
қаптардықараусызқалдырмаңыз.
• Назар аударыңыз! Балаларға полиэти-
лен қаптармен немесе пленкамен ойнауға
рұқсат етпеңіз. Тұншығуқаупібар!
• Балаларғашаңсорғыштыойыншықретінде
пайдалануға рұқсат етпеңіз. Жұмыс істеп
тұрған құрылғының қасында балалар, не
мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар болса аса
сақболыңыз.
• Егербалаларғажәнемүмкіндіктерішектеулі
тұлғаларға олардың қауіпсіздігіүшінжауап
беретінтұлғаменқұрылғынықауіпсізпайда-
ланужәнеоныдұрыспайдаланбағанкезде
пайда болатын қауіптер туралы сәйкес
және түсінікті нұсқаулықтар берілген бол-
маса,берілгенқұрылғыоларғапайдалануға
арналмаған.
• Желілілк бауды немесе құбыршекті
шаңсорғышты тасымалдайтын сап ретінде
пайдаланбаңыз, егер желілік бау есік
саңылауын өтетін болса, есікті жаппаңыз,
желілк баудың жиһаздың үшкір шеттермен
немесе бұрыштарымен жанасуына жол
бермеңіз.Бөлменіжинағанкездежелілкба-
удан шаңсорғышпен жүруге тыйым салы-
нады,себебіжелілікбаудыңбүлінуі жүзеге
асуымүмкін.
• Әрқашан тазалау алдында және сіз
шаңсорғышты пайдаланбаған кезде оны
желіденажыратукерек.
• Желілк айыретікті немесе шаңорсғыш кор-
пусынсулықолменұстамаңыз.
VT-1835_IM.indd 18 26.02.2014 9:38:02