Vitek VT-1835 B Инструкция по эксплуатации онлайн [20/48]
20
ҚазаҚша
Телескопиялық түтікті және қондырмаларды
қосу
• Телескопиялық ұзартқыш түтікті (4) иілгіш
құбыршектіңсабына(6)қосыңыз(сур.2).
• Алдын-ала бекіткіш батырмасына (3) ба-
сып, телескопиялық түтіктің төменгі бөлігін
қажеттіұзындыққашығарыңыз.
• Қажетті қондырманы таңдаңыз: еденге/
кілемге арналған қылшақты (1), турбо-
қылшақты (18), саңылауларға арналған
қылшақты (19), сұйықтықты жинауға
арналған қылшақты (20) немесе кіші
қылшақты (21) және оны телескопиялық
ұзартқыштүтікке(4)қосыңыз(сур.3).
Еден/кілем төсеніштеріне арналған қылшақ (1)
Қылшақтағы (1) ауыстырғышты (2) қажетті
күйге белгілеңіз (жинастрыу жүргізіліп жатқан
беткебайланысты).
Турбо-қылшақ (18)
Турбо-қылшақты(18)едендердіжинауға,ұзын
және қысқа қылы бар кілемдерді және кілем
төсеніштерінтазалауғапайдалануғаболады,ол
кілемтөсніштеріненжануарларжүнінөтежақсы
келеді.Қаттықылыбарцилиндртәріздіқылшақ
ауаағыныныңәсеріменайналады,оныңқылы
кілем төсеніштерінің түгінен жануралар жүнін
«тарайды»жәнеқиқымдарды«сыпырады».
Ескерту: турбо-қылшақты ұзын шашағы
және түгі 15 мм-ден ұзын кілемдерді
тазалауға пайдалануға тыйым салынады,
бұл кілемді қылшақ айналғанда бүлдірмеу
үшін. Турбо-қылшақты электрлік баулармен
жүргізбеңіз, турбо-қылшақты пайдаланып
болғаннан кейін, шаңсорғышты жинастырып
болғаннан кейін міндетті түрде сөндіріңіз.
Саңылауларға арналған қондырма (19)
Берілген қондырма радиаторларды,
саңылауларды, бұрыштар мен дивандар
жастықтарының арасындағы кеңістіктерді
тазалауғаарналған.
Жұмыр беттерден сұйықтықтарды жинауға
арналған қондырма (20)
Қылшақ еденге төгілген әртүрлі сұйық және
жартылайсұйықзаттардыжинауғаарналған.
Сұйықтықтарды жианағн кезде жоғарыда
көрсетілгенқауіпсіздікшараларынсақтаңыз.
Егер қылшақ қарқынды пайдаланылса,
шаңсорғышта лас өңездің және жағымсыз
иістің пайда болуына жол бермеу үшін
қылшақты (20), иілгіш құьыршекті (7) және
телескопиялық түтікті (4) ішінен су ағынымен
жжуды және келесі пайдалану алдында
жақсылапқұрғатудыұсынамыз.
Кіші қылшақ (21)
Қылшақ жиһаз бетінен шаңды жинау үшін
ранлған, қылшақта түктің болуы жиһаздың
жылтыратылғанбетініңбүлінуінежолбермейді.
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ
Жұмысты бастау алдында желілік кабельді
қажетті ұзындыққа шығарыңыз және желілік
айыретікті электрлік ашалыққа салыңыз.
Желілі ккабельдегі сары белгі кабельдлің
максималды ұзындығы туралы хабарлайды.
Желілік кабельді қвызыл белгі әрі шығаруға
тыйымсалынады.
Әрқашаншаңсорғыштыорнатылғанконтейнер-
шаңсорғышпенжәнеорнатылғансүзгіштермен
пайдаланыңыз.
• Шаңсоорғышты іске қосу үшін қосу/сөндіру
батырмасын(13)басыңыз(сур.4).
• Желілік кабельді орау үшін орау батырма-
сына (14) басыңыз және баудың ұрылуын
және бүлінуіне жол бермеу үшін оралып
жатқанбаудықолыңызбенұстаңыз(сур.5).
• Жұмысарасындағыүзілістердеқылшақтың
«тұрағы»орнын(15)пайдаланыңыз(сур.6).
• Құрылғықұрғақжинастрыудығанаемес,со-
нымен қатар төгілген сду ынемесе сусын-
дардыжинауғамүмкіндікбереді.
Назараударыңыз!
Контейнер – шаңжинауыштағы (11) су мен
шаңның максималды деңгейі белгісінен
асырмаңыз:
– WATER FILL дымқыл жинастыру
кезіндегі/суды жинауға арналған қылшақты
(20) пайдаланған кездегі судың макси-
малды мүмкін деңгейі;
– DUST MAX контейнердегі шыңның мак-
сималды мүмкін деңгейі.
• Жинастыруды аяқтағаннан кейін қосу/
сөндіру баытрмасын( 13) басыңыз және
желілік баудың айыртетігін электрлік
ашалықатншығарыңыз.
Қоқыс пен шаңды жинауға арналған
контейнерге су толтыру
• Батырманы (22) басыңыз және контейнер-
шаңжинауышты(11)шешіңіз(сур.7).
VT-1835_IM.indd 20 26.02.2014 9:38:02