Vitek VT-1835 B Инструкция по эксплуатации онлайн [26/48]
26
romÂnĂ/ Moldovenească
• Umpleţi recipientul de colectare a prafului
(11)cuapădelarobinetfărăadepăşimar-
cajulWATER FILL.
Remarcă: În balonul detaşabil (27) se află
flotorul (28), care permite urmăriţi nivelul
apei în balon. Dacă colectaţi un lichid vărsat
şi nivelul acestuia va depăşi marcajul nivelului
maxim WATER FILL, atunci aspiratorul se va
opri automat.
• Instalaţicapaculrecipientuluiînaşafel,încât
săgeatadepecapac(23)săcoincidăcu
marcajul
de pe balonul detaşabil (27) şi
rotiţimânerulpânălamarcajul
.
• Instalaţi recipientul de colectare a prafului
(11)laloc.
Remarcă: Puteţi efectua curăţarea uscată, fără
ca balonul (27) să conţină apă.
Dupăfiecareutilizareaaspiratoruluiîndepărtaţi
praful şi gunoiul din recipientul de colectare a
prafului(11).
• Colectarea cu aspiratorul de praf a spumei
formate în timpul prelucrării covoarelor şi a
mobilierului tapiţat cu soluţii de îndepărtat
peteleşiagenţidecurăţarespecialipoatefi
efectuatădoardupăadăugareaîncontainer
a unei soluţii speciale pentru neutralizarea
spumeidestinatepentruaspiratoaredepraf
cuspălare.Respectaţidozareaînconformi-
tatecurecomandărilefirmeiproducătoare
DESERVIRE
• Pe măsura murdăririi apei în recipientul de
colectareaprafului(11)schimbaţi-o,această
procedurăestedescrisăîntitlul«Curăţarea
recipientuluidecolectareaprafului».
Remarcă: după fiecare utilizare a aspiratorului
de praf se recomandă goliţi recipientul de
colectare a prafului (11) de apa murdară şi
spălaţi recipientul (11) şi accesoriile detaşabile
ale acestuia.
ÎNTREŢIEREA ASPIRATORULUI
Curăţarea recipientului pentru colectarea
gunoiului şi prafului
Atenţie! Menţineţi filtrul (25) curat,
deoarecedeacest aspect depindeeficienţa
funcţionării aspiratorului de praf; curăţaţi
filtrul (25) minim trei-patru ori pe an, iar în
cazdemurdărireputernicăşimaides.
• Înaintedeascoaterecipientuldecolectarea
prafului(11)opriţiaspiratorulcubutonulpor-
nit/oprit (13) şi scoateţi fişa cablului de ali-
mentaredinprizaelectrică.
• Apăsaţipebutonul(22)şiscoateţirecipientul
decolectareaprafului(11)(fig.7).
• Apucaţi de mânerul capacului recipientului
decolectareaprafuluicuomână,iardemâ-
neruldeperecipientuldecolectareaprafului
cualta,iarapoirotiţimânerulpânălamarca-
jul
(fig.8).
• Scoateţicapaculrecipientului(23)cusepa-
ratorul(26)dinbalon(27).
• Dacăînbalonuldetaşabilarămasapă(27)
aceastatrebuiescursă.
• Trageţidefixatorulcapaculuisuperior(24)şi
deschideţicapaculsuperior.
• Scoateţifiltrul(25)şicurăţaţi-ldepraf.
• Spălaţi balonul detaşabil (27), filtrul (25) şi
separatorul(26)subjetdeapăcurgătoare.
Remarci:
Uscaţi bine toate elementele înainte de asam-
blarea recipientului de colectare a prafului.
Nu utilizaţi maşina de spălat vase pentru
spălarea filtrului (25), separatorului (26) şi
balonului detaşabil (27).
Este interzisă utilizarea foenului pentru us-
carea filtrului (25) şi altor piese detaşabile.
• Instalaţifiltrul(25)lalocşiînchideţicapacul
superior a recipientului de colectare a pra-
fului(11).
• Instalaţicapaculrecipientuluiînaşafel,încât
săgeatade pe capac (23) să coincidă cu
marcajul
depebalonuldetaşabil(27),şi
rotiţicapaculpânălamarcajul
.
• Instalaţi recipientul de colectare a prafului
(11)laloc.
Scoaterea şi curăţarea flotorului (28)
Pe partea interioară a balonului detaşabil (27)
se află flotorul (28), care permite să urmăriţi
niveluldeapăînbalon.Urmăriţicaflotorulsăse
deplasezeliberşisănufieînfundat.
• În cazul în care lipseşte libera deplasare a
flotorului(28)trebuiesăapăsaţibutonulsu-
VT-1835_IM.indd 26 26.02.2014 9:38:03