Vitek VT-1835 B Инструкция по эксплуатации онлайн [27/48]
27
romÂnĂ/ Moldovenească
portuluiflotorului(29)şisăextrageţiflotorul
(28)(fig.9).
• Spălaţisuportul(29)şiflotorul(28)subjetde
apăcurgătoare.
• Spălaţiadânciturapentruflotorînbalonulde-
taşabil(27).
• Instalaţiflotorul(28)şisuportul(29)laloc.
Remarci:
Este interzisă exploatarea aspiratorului de
praf fără flotorul (28) şi suportul (29) insta-
late corect.
Scoaterea şi curăţarea HEPA-filtrului de
ieşire (16)
• Deschideţigrilajul(17),apăsândpeclichetşi
trăgânddegrilaj(17)spresine.
• ScoateţiHEPA-filtruldeieşire(16),încazde
necesitateputeţispălaHEPA-filtrulsubjetde
apăcălduţă,înaintedeainstalafiltrullaloc
acestatrebuieuscatbine(fig.10).
• Instalaţi HEPA-filtrul (16) la loc şi închideţi
grilajul(17).
Atenţie! Păstraţi filtrul-НЕРА (16) curat,
deoarecedeacestaspectdepindecurăţenia
aeruluiieşiidinaspirator;efectuaţicurăţarea
НЕРА-filtrului(16)minimdetrei,patruoripe
an,iarîncazdemurdărireputernicăşimai
des.
Remarci:
Nu utilizaţi pentru spălarea НЕРА-filtrului
(16) maşina de spălat vase.
Înainte de instalarea НЕРА-filtrului (16) asi-
guraţi-vă că acesta este uscat.
Este interzisă utilizarea foenului pentru usca-
rea НЕРА-filtrului (16).
Curăţarea periei turbo
Efectuaţi curăţarea periei rotative pe măsura
murdăririiacesteia.Aţelerăsucitepeperiesau
părullungpotfiuşorîndepărtatedacăleveţităia
înprealabilcu foarfecele,fiţiprudenţipentru a
nudeteriorapărulperiei.
Carcasa aspiratorului
– Ştergeţicarcasaaspiratoruluicuunmaterial
moaleuşorumezit,dupăcareştergeţipână
lauscare.
– Nu scufundaţi carcasa aspiratorului, cablul
de alimentareşi fişa cablului dealimentare
înapăsauînoricealtelichide.Nupermiteţi
pătrunderea lichidelor în interiorul carcasei
aspiratorului.
– Nufolosiţi pentrucurăţarea suprafeţeiaspi-
ratoruluideprafsolvenţisauagenţidecură-
ţareabrazivi.
Conţinut pachet
1. Aspiratoruldepraf(cufiltreleşirecipientulde
colectareaprafuluiinstalate)–1buc.
2. Furtunflexibil–1buc.
3. Perieuniversală cutastăde comutare«co-
vor/podea»–1buc.
4. Perie-turbo–1buc.
5. Accesoriu pentru colectarea lichidelor – 1
buc.
6. Periepentruspaţiiînguste–1buc.
7. Periemică–1buc.
8. Instrucţiune–1buc.
Specificaţii tehnice
Tensiunedealimentare:220-240V~50Hz
Consumdeputere:1800W
Puteredeaspirare:400W
Capacitaterecipientdecolectareaprafului–2l
Producătorul îşi rezervă dreptul modifice
designul şi caracteristicile tehnice ale aparatului
fără preaviz.
Termenuldefuncţionareaaparatului-5ani
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produ-
sul dat, rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul
regionalsaulacompania,undeafostprocurat
produsuldat.Serviciuldegaranţieserealizează
cu condiţia prezentării bonului de plată sau a
oricărui alt document financiar, care confirmă
cumpărareaprodusuluidat.
Acest produs corespunde cerinţelor
EMC, întocmite în conformitate cu
Directiva 2004/108/ЕС i Directiva cu
privire la electrosecuritate/joasă ten-
siune (2006/95/ЕС).
VT-1835_IM.indd 27 26.02.2014 9:38:03