Vitek VT-1835 B Инструкция по эксплуатации онлайн [30/48]
30
Český
Malá hubice (21)
Hubice je určena ke sbírání prachu s povrchů
nábytku, její vlas zabraňuje poškození leštěných
povrchů nábytku.
NÁVOD NA POUŽITÍ
Před začátkem práce vytáhněte přívodní kabel
na potřebnou délku a zapojte síťovou vidlici do
elektrické zázvuky. Žlutá značka na síťovém kabelu
upozorňuje na maximální délku kabelu. Nikdy
nevytahujte síťový kabel za červenou značku.
Vždy zapínejte vysavač jenom s instalovaným
zásobníkem na prach a instalovanými filtry.
• Pro zapnutí vysavače stísněte tlačítko zapnutí/
vypnutí (13) (obr.4).
• Pro navíjení síťového kabelu stiskněte tlačítko
(14) a přidržujte navíjející se kabel rukou, aby
nedošlo k jeho zamotávání a poškození (obr.5).
• Během přestávek v práci používejte parkovací
drážku (15) pro hubici (obr.6).
• Přístroj umožňuje provádění nejenom suchého
úklidu ale také uklízení rozlité vody a nápojů.
Upozornění!
Dbejte aby nebyly překročeny značky maximálních
hladin vody a prachu v zásobníku na prach (11):
– WATER FILL maximální přípustná hladina
vody při vlhkém úklidu/při použití hubice (20)
na sbírání vody;
– DUST MAX – maximální přípustná hladina pra-
chu v zásobníku.
• Po ukončení úklidu v místnosti stiskněte tlačítko
zapnutí/vypnutí (13) a vyndejte síťovou vidlici
z elektrické zásuvky.
Zaplnění vodou zásobníku na prach a smetí
• Stiskněte tlačítko (22) a sundejte zásobník na
prach (11) (obr.7).
• Držte se jednou rukou za rukojeť na víku zásobníku
na prach a druhou rukou za rukojeť na samotném
zásobníku a otočte víko ke značce
(obr.8).
• Vyndejte víko zásobníku (23) s separátorem
(26) z nádoby (27).
• Zaplňte zásobník na prach (11) vodou z vodo-
vodu tak, aby nepřevyšovala značku WATER
FILL.
Poznámka: V odnímatelné nádobě (27) je umístěn
plovák (28), který umožňuje kontrolování hladiny
vody v nádobě. Pokud při sbírání rozlité kapaliny její
hladina překročí značku maximální hladiny WATER
FILL, vysavač se automaticky vypne.
• Nasaďte víko zásobníku tak, aby šípka na víku
(23) a značka
na odnímatelné nádobě (27)
ocitly proti sobě a otočte víko ke značce
.
• Vložte zásobník na prach (11) na své místo.
Poznámka: Můžete provádět suchý úklid, ale při
tom nesmí být voda v nádobě (27).
Po každém použití odstraňujte prach a smetí ze
zásobníku na prach (11).
• Pěnu, která vzniká při nebo po ošetření koberc
a alouněného nábytku odstraňovačem skvrn
nebo speciálním mycím prostředkem, lze sbí-
rat vysavačem pouze tehdy, přidáte-li do ná-
drže speciální neutralizátor pěny do vysavačpro
mokré sání. Dodržujte dávkování doporučené
výrobcem
ÚDRŽBA
• Vyměňujte vodu v zásobníku na prach (11)
podle jejího znečištění, tato operace je po-
psána v kapitole Očištění zásobníku na prach
a smetí.
Poznámka: doporučujeme vylévat špinavou vodu
ze zásobníku na prach (11) po každém použití
vysavače a umývat ho a odnímatelné součástky
zásobníku (11).
ÚDRŽBA VYSAVAČE
Očištění zásobníku na prach a smetí
Upozornění! Dohlížejte na čistotu filtru
(25) neboť na záleží efektivita fungování
vydavače; provádějte čištění filtru (25)
nejméně tři-čtyřikrát do roka, při silném
znečištění i častěji.
• Před sundáváním zásobníku na prach (11) vy-
pněte vysavač tlačítkem zapnutí/vypnutí (13) a
vyndejte vidlici přívodního kabelu z elektrické
zásuvky.
• Stiskněte tlačítko (22) a sundejte zásobník na
prach (11) (obr.7).
• Držte se jednou rukou za rukojeť na víku zásob-
níku na prach a druhou rukou za rukojeť na sa-
motném zásobníku a otočte víko ke značce
(obr.8).
• Vyndejte víko zásobníku (23) s separátorem
(26) z nádoby (27).
• Pokud v odnímatelné nádobě (27) zůstala vody,
je třeba ji vylít.
• Zatáhněte za fixátor horního víka (24) a otevřete
horní víko.
• Vyndejte filtr (25) a očistěte ho od prachu.
• Umyjte odnímatelnou nádobu (27), filtr (25) a
separátor (26) proudem vody.
Poznámky:
Důkladně osušte všechny součástky před se-
stavováním zásobníku na prach.
VT-1835_IM.indd 30 26.02.2014 9:38:03