Vitek VT-1835 B Инструкция по эксплуатации онлайн [22/48]
22
ҚазаҚша
мүмкіндік береді. Қалтқы еркін қозғала алуын
жәнеластанбауынқадағалаңыз.
• Қалтқының (28) еркін қозғалысы болмаған
жағдайда қалтқы ұстауышының батырма-
сына(29)басужәнеқалтқыны(28)шағыру
қажет(сур.9).
• Ұстауышты (29) және қалтқыны (28) ағын
суменжуыңыз.
• Шешілмеліқұтыдағы(27)қалтқығаарналған
ойықтыжуыңыз.
• Қалтқыны(28)жәнеұстауышты(29)орныа
орнатыңыз.
Ескертпе:
Қалқы (28) мен ұстағышы (29) дұрыс
орнатылмаған шаңсорғышты пайдалануға
тыйым салынады, себебі бұл оның
бұзылуына әкеп соғуы мүмкін.
Шығаратын НЕРА-сүзгішті (16) шешу және
тазалау
• Ілгеккебасыпжәнеторды(17)өзіңізгетар-
тып,торды(17)ашыңыз.
• Шығаратын НЕРА-сүзгішті (16) жуыңыз,
қажет болғанда НЕРА-сүзгішті сәл жылы
ағын сумен жууға болады, орнына орнату
алдында, сүзгішті жақсылап құрғату керек
(сур.10).
• НЕРА-сүзгшіті(16)орнынаорнатыңызжәне
торды(17)жабыңыз.
Назар аударыңыз! НЕРА-сүзгіштің (16)
тазалығын бақылаңыз, себебі бұдан
шаңсорғыштан шығатын ауаның
тазалығы байланысты болуы мүмкін;
НЕРА-сүзгішті (16) тазалауды жылына
үш-төрт реттен сирек емес, ал қатты
ластанғанда–жиірекжүргізіңіз.
Ескерту:
НЕРА-сүзгішті (16) жуу үшін ыдыс
жуатын машинаны пайдаланбаңыз.
НЕРА-сүзгішті(16) орнату алдында,
оның құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
НЕРА-сүзгішті (16) құрғату үшін фенді
пайдалануға тыйым салынады.
Турбо-қылшақты тазалау
Айналатынқылшақтыластанғансайынтазалап
тұрыңыз. Қылшаққа оралған жіптерді немесе
ұзын шаштарды алдын-ала қайшымен қиып
жойғаныңғайлы,осыкездесақтықтысақтаңыз
жәнеқылшақтыңқылынбүлдіріпалмаңыз.
Шаңсорғыш корпусы
– Шаңсорғыш корпусын сәл дымқыл жұмсақ
матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып
сүртіңіз.
– Шаңсорғыш корпусын, желілік бауды және
желілік баудың айыртетігін суға немесем
кез-келген басқа сұйықтықтарға салуға
тыйымсалынады.Шаңсорғышкуорпусының
ішінесуыңтиюінежолбермеңіз.
– Шаңсорғышбетінтазалауүшінеріткіштерді
және қажайтын тазалағыш заттарды
пайдалануғатыйымсалынады.
Жеткізілім жинағы
1. Шаңсорғыш(орнатылғансүзгіштерменжәне
контейнер-шаңжинауышпен)–1дн.
2. Иілгішқұбыршек–1дн.
3. «Еден/кілем» ауыстырғышы бар әмбебап
қылшақ–1дн.
4. Турбо-қылшақ–1дн.
5. Сұйықтықтарды жинауға арналған қылшақ
–1дн.
6. Саңылауларғаарналғанқылшақ–1дн.
7. Кішіқылшақ–1дн.
8. Нұсқаулық–1дн.
Техникалық сипаттамалары
Қоректнедірукернеуі:220-240В~50Гц
Тұтынатынқуаты:1800Вт
Сорғызуқуаты:400Вт
Шаңжинауышкөлемі–2л
Өндіруші құрылғның дизайны мен техникалық
сипаттамаларын өзгерту құқғын алдын-ала
хабаралаусыз сақтайды.
Құрылғыныңқызметтеумерзімі–5жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектердилердентексатыпалынғанадамға
ғанаберiледi.Осыгарантиялықмiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
квитанциясынкөрсетуiқажет.
VT-1835_IM.indd 22 26.02.2014 9:38:02