Vitek VT-1835 B Инструкция по эксплуатации онлайн [25/48]
25
romÂnĂ/ Moldovenească
pentru spaţii înguste (19), peria pentru co-
lectarealichidului(20)sauperiamică(21)şi
ataşaţi-o la tubul telescopic pentru alungire
(4)(fig.3).
Perie pentru podea/mochete (1)
Mutaţicomutatorul(2)depeperie(1)înpoziţia
necesară(îndependenţădetipulsuprafeţeipe
caresevaefectuaaspirarea).
Perie turbo (18)
Periaturbo(18)poatefiutilizatăpentrucurăţarea
podelelor,covoarelorşimochetelorcupuflung
şi scurt, este potrivită pentru îndepărtarea
părului de animale de pe mochete. Peria
cilindricădinpăraspruseroteştesubacţiunea
fluxuluideaer,părulacesteia«scoate»eficient
păruldeanimaleşi«mătură»gunoiuldinpuful
mochetelor.
Remarcă:nu folosiţi peria turbo pentru curăţarea
covoarelor cu franjuri şi puf mai lung de 15 mm
pentru a evita deteriorarea covorului la rotirea
periei. Nu treceţi cu peria turbo peste cabluri
electrice, după utilizarea periei turbo obligatoriu
opriţi aspiratorul imediat după utilizare.
Duza pentru spaţii înguste (19)
Acest ajutaj este destinat pentru curăţarea
caloriferelor,spaţiilorînguste,ungherelorşiîntre
pernelecanapelelor.
Accesoriu pentru colectarea lichidelor de pe
suprafeţe netede (20)
Periaestedestinată pentru colectareadiferitor
lichide şi substanţe semilichide de uz casnic
vărsatepepodea.
Respectaţi măsurile de siguranţă sus-
menţionateatuncicândcolectaţilichidele.
Dacăperiaesteutilizatăintensvărecomandăm
pentru formarea depunerilor de murdărie şi
a mirosului neplăcut din aspirator să spălaţi
periodic peria (20), furtunul flexibil (7) şi tubul
telescopic(4)dininteriorsubjetdeapăşisăle
uscaţibineînaintedeutilizareaulterioară.
Perie mică (21)
Peria este destinatăpentrucolectareaprafului
de pe suprafaţa mobilierului, prezenţa părului
împiedicădeteriorareasuprafeţeimobilierului.
INSTRUCŢIUNE DE EXPLOATARE
Înainte deapuneîn funcţiune aparatul trageţi
cablul de alimentare la lungimea necesară şi
introduceţi fişa cablului de alimentare în priza
electrică. Marcajul galben de pe cablu indică
lungimea maximă a cablului. Nu trageţi cablul
dealimentaredincolodemarcajulroşu.
Întotdeaunaporniţiaspiratorulnumaidacăeste
instalat recipientul de colectare a prafului şi
filtrele.
• Pentru a porni aspiratorul apăsaţi butonul
pornit/oprit(13)(fig.4).
• Pentrurulareacabluluidealimentareapăsaţi
pe butonul de rulare (14) ghidaţi cablul cu
mânapentrucaacestasănuseîncâlcească
şisănusedeterioreze(fig.5).
• În pauze utilizaţi locaşul pentru «parcarea»
periei(15)(fig.6).
• Aparatulpermiteefectuareacurăţiriiuscate,
precum şi colectarea apei sau a băuturilor
vărsate.
Atenţie!
Nu depăşiţi marcajele nivelului maxim pentru
apă şi praf în recipientul de colectare a prafului
(11):
– WATERFILL – nivel maxim admisibil de apă
pentru curăţare umedă/la utilizarea periei
(20) pentru colectarea apei;
– DUSTMAX nivel maxim admisibil de praf
şi murdărie în recipient.
• Dupăterminareacurăţenieiînîncăpereapă-
saţibutonulpornire/oprire(13)şiscoateţifişa
cabluluidealimentaredinprizaelectrică.
Umplerea cu apă a recipientului de colectare
a gunoiului şi a prafului
• Apăsaţipebutonul(22)şiscoateţirecipientul
decolectareaprafului(11)(fig.7).
• Apucaţi de mânerul capacului recipientului
decolectareaprafuluicuomână,iardemâ-
neruldeperecipientuldecolectareaprafu-
luicualta şirotiţicapacul pânăla marcajul
(fig.8).
• Scoateţicapaculrecipientului (23)cusepa-
ratorul(26)dinbalon(27).
VT-1835_IM.indd 25 26.02.2014 9:38:03