Vitek VT-1835 B Инструкция по эксплуатации онлайн [21/48]
21
ҚазаҚша
• Шаңжинауыш қақпағының сабынан бір
қолыңызбен ұстаңыз, ал контейнер-
шаңжинауыш сбанынан –басқасыменн
ұстаңыз, және қақпақты белгісіне дейін
бұраңыз(сур.8).
• Контейнер қақпағын (23) сепараторы (26)
барқұтыдан(27)шағырыңыз.
• Контейнер-шаңжинауышқа (11) құбыр
суды құйыңыз, WATER FILL белгісінен
асырмаңыз.
Ескерту: Шешілетін құтыда (27) қалтқы
(28) бар, ол құтыдағы су деңгейін қадағалауға
мүмкіндік береді. Егер Сіз төгілген
сұйықтықты жинасаңыз, және оның деңгейі
максималды белгіден WATER FILL асатын
болса, онда шаңосрғыш автоматты сөнеді.
• Контейнер қақпағын (23) ондағы бағдар
шешіңлмелі құтыдағы (27) белгісімен
сәйкескелітіріңізжәнеқақпақты белгісіне
дейінбұраңыз.
• Контейнер-шаңжинауышты (11) орнына
орнатыңыз.
Ескерту: Сіз құрғақ жинастыруды жүргізе
аласыз, бірақ құтыда (27) судың болуы
міндетті емес.
Шаңсорғыштыәрпайдаланғансайынконтейнер-
шаңжинауыштан(11)шаңменқоқыстыжойыңыз.
• Кілемдер мен жұмсақ жиһаздарды дақ
кетіргіштермен және арнайы тазалағыш
құралдармен өңдеген кезде немесе өңдеп
болғаннан кейін көбікті шаңсорғышпен
жинауға тек контейнердің ішіне жуғыш
шаңсорғыштар үшін қолданылатын ар-
найы көбікті бейтараптандырғыш заттар
қосылғаннанкейінғанарұқсатетіледі.Дози-
ровканыөндірушіфирманыңұсыныстарына
сәйкессақтаңыз
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
• Контейнер-шаңжинауыштағы (11) судың
ластануына байланысты оны айырбастап
тұрыңыз, бұл рәсім «Шаң мен қоқысты
жинауға арналған контейнерді тазалау»
бөліміндесипатталған.
Ескерту: шаңсорғышты әр пайдаланған
сайын контейнер-шаңжинауыштағы (11) лас
суды төгу және оның және контейнердің (11)
шешілмелі бөлшектерін жуу ұсынылады.
ШАҢСОРҒЫШ КҮТІМІ
Қоқыс пен шаңды жинауға арналған
контейнерді тазалау
Назар адуарыңыз! Сүзгіштің (25)
тазалығынбақылаңыз,себебішаңсорғыш
жұмысының нәтижелілігі байлансты
болады;сүзгішті(25)тазалаудыжылына
үш-төрт реттен сирек емес, ал қатты
ластанғандажиірекжүргізіңіз.
• Контейнер-шаңжинауышты (11) шешкенде
шаңсорғышты қосу/сөндіру батырмасы-
мен (13) сөндіріңіз және желілік баудың
айыртетігінэлектрлікашалықтансуырыңыз.
• Батырманы(22)басыңызжәнеконтейнер-
шаңжинауышты(11)шешіңіз(сур.7).
• Шаңжинауыш қақпағының сабынан бір
қолыңызбен ұстаңыз, ал контейнер-
шаңжинауыш сбанынан –басқасыменн
ұстаңыз, және қақпақты
белгісіне дейін
бұраңыз(сур.8).
• Контейнер қақпағын (23) сепараторы (26)
барқұтыдан(27)шағырыңыз.
• Егер шешілмелі құтыда (27) су қалса, оны
төгукерек.
• Жоғарғықақпақтыңбекіткішін(24)тартыңыз
жәнежоғарғықақпақтыашыңыз.
• Сүзгішті(25)шығарыңызжәнеонышаңнан
тазалаңыз.
• Шешілмелі құтыны (27), сүзгішті (25) және
сепараторды(26)ағынсуменжуыңыз.
Ескерту:
Контейнер-шаңжинауышты құрастрыу
алдында, барлық элементтерді
жақсылап құрғатыңыз.
Сүзгішті (25), сепараторды (26) және
шешілмелі құтыны (27) жуу үшін ыдыс
жуатын машинаны пайдаланбаңыз.
Сүзгішті (25) және шешілмелі
бөлшектреді құрғату үшін фенді
пайдалануға тыйым салынады.
• Сүзгішті (25) орнына орнатыңыз жжәнее
контейнер-шаңжинауышың (11) жоғарғы
қақпағынжабыңыз.
• Контейнер қақпағын ондағы бағдар (23)
шешілмелі құтыдағы (27) белгімен
сәйкес келуін қадағалаңыз, және қақпақты
белгігедейінбұраңыз.
• Контейнер-шаңжинауышты (11) орнына
орнатыңыз.
Қалтқыны (28) шешу және тазалау
Шешілмелі құтының (27) ішкі жағында қалтқы
(28)бар,олқұитылағы су деңгейінбақылауға
VT-1835_IM.indd 21 26.02.2014 9:38:02