Vitek VT-1835 B Инструкция по эксплуатации онлайн [28/48]
28
Český
VYSAVAČ
Popis
1. Hubice na podlahu/kobercové krytiny
2. Přepínač režimů koberec/podlaha
3. Fixátor nastavení délky teleskopické trubice
4. Teleskopická prodlužovací trubice
5. Mechanický regulátor sacího výkonu
6. Rukojeť hadice
7. Hadice
8. Násadka hadice
9. Fixátor násadky hadice
10. Sací otvor
11. Zásobník na prach
12. Rukojeť na enášení
13. Tlačítko zapnutí/vypnutí
14. Tlačítko navíjení přívodního kabelu
15. Místo na parkování hubice
16. Výstupní HEPA filtr
17. Mřížka výstupního HEPA filtru
18. Turbokartáč
19. Štěrbinová hubice
20. Hubice na sbírání kapalin z hladkých povrchů
21. Malá hubice
Popis zásobníku na prach
22. Tlačítko fixátoru zásobníku na prach
23. Víko zásobníku
24. Fixátor víka
25. Filtr
26. Separátor
27. Odnímatelná nádoba
28. Plovák
29. Držák plováku
BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ
Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte
tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji po celou
dobu životnosti přístroje. Nesprávné zacházení
s přístrojem by mohlo vést k jeho poškození, újmě na
zdraví uživatele nebo škodě na jeho majetku.
Pro snížení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem a také zabránění poraněním je třeba pečlivě
dodržovat následující bezpečnostní pravidla.
• Používejte tento spotřebič esně podle uživa-
telské příručky.
• Před zapojením přístroje do elektrické sítě pře-
svědčte se, že napětí uvedené na přístroji od-
povídá napětí v elektrické síti ve vašem domě.
• Aby nedošlo k vzniku požáru nepoužívejte adap-
téry při zapojení přístroje do elektrické zásuvky.
• Nenechávejte přístroj bez dozoru pokud je za-
pojen do elektrické sítě.
• Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem
nepoužívejte vysavač vně budovy.
• Aby nedošlo k poškození přístroje převážejte ho
jenom v originálním obalu.
• Kvůli bezpečnosti dětí nenechávejte bez do-
hledu igelitové sáčky, použité při balení.
• Upozornění! Nedovolujte aby si děti hrály
s igelitovými sáčky a obalovou folií. Nebezpečí
zadušení!
• Nedovolujte aby si děti s vysavačem hrály.
Buďte zvlášť opatrní, pokud se v blízkosti za-
pnutého přístroje pohybují děti nebo osoby s
omezenými schopnostmi.
• Tento přístroj by neměly používat dětí a osoby
se sníženými schopnostmi, pokud osoba, od-
povědná za jejich bezpečnost jim nedá odpo-
vídající a srozumitelné pokyny k bezpečnému
použití přístroje a nepoučí o nebezpečí vyplýva-
jícím z jeho nesprávného použití.
• Nepoužívejte přívodní kabel jako úchyt pro pře-
nášení vysavače, nezavírejte dveře, pokud sí-
ťový kabel prochází dveřním otvorem a také
zabraňte kontaktu přívodního kabelu s ostrými
hranami nábytku. Kvůli nebezpečí poškození
kabelu nikdy během úklidu nepřejíždějte vysa-
vačem přes přívodní kabel.
• Vždy odpojujte vysavač od elektrické sítě pokud
ho nepoužíváte a také před čištěním.
• Nedotýkejte se síťové vidlice ani samotného vy-
savače mokrýma rukama.
• Při navíjení přívodního kabelu přidržujte ho ru-
kou, nedopouštějte aby se síťová vidlice nará-
žela do podlahy.
• Nikdy nezakrývejte výstupní otvor přístroje jaký-
mikoli předměty.
• Nikdy nezapínejte přístroj, pokud je některý
z jeho otvorů zablokován.
• Dbejte na to aby vlasy, volně visící části oděvu
nebo prsty a jiné části těla se nedostaly do blíz-
kosti sacího otvoru vysavače.
• Nikdy nevypínejte přístroj vyndáním síťové vid-
lice ze zásuvky. Při odpojování vidlice přívodního
kabelu od elektrické zásuvky netáhejte za kabel,
držte se rukou za vidlici.
• Buďte zvlášť opatrní při uklízení schodišť.
• Nikdy nepoužívejte vysavač k vysávání hořla-
vých kapalin jako je bezin, rozpouštědla, ni-
kdy nepoužívejte vysavač v místech skladování
těchto kapalin.
• Nikdy nevysávejte vysavačem hořící nebo dout-
nající cigarety, zápalky, doutnající popel a také
jemný rozptýlený prach – například ze suché
omítky, betonu, mouky nebo popelu.
VT-1835_IM.indd 28 26.02.2014 9:38:03