Vitek VT-1835 B Инструкция по эксплуатации онлайн [24/48]
24
romÂnĂ/ Moldovenească
• Întimpulrulăriicabluluidealimentare,ghidaţi
cablulcumâna,nulăsaţifişacabluluideali-
mentaresăseloveascădepodea.
• Nu închideţi orificiul de ieşire al aparatului
cuobiecte.
• Nupuneţiînfuncţiunedispozitivuldacăvreu-
nuldintreorificiileluisuntblocate.
• Aveţi grijă ca părul, precum şi elementele
suspendate ale hainelor, degetele sau alte
părţi ale corpului să nu se afle în apropi-
ere de orificiul de aspirare al aspiratorului
depraf.
• Nudeconectaţiaparatuldelareţeauadeali-
mentareprintrageredecablu.Pentrudeco-
nectareîntotdeaunatrageţidefişă.
• Estenecesarăoatenţiedeosebităîntimpul
utilizăriidispozitivuluipescări.
• Nufolosiţiaspiratorulpentruacolectalichide
inflamabile sau combustibilecum ar fi ben-
zinasausolvenţii.Seinterziceutilizareaas-
piratoruluideprafînlocurilededepozitarea
unorastfeldelichide.
• Nu colectaţi cuaspiratorul de prafapa sau
altelichide,articoleceardsaufumegă,cum
ar fi ţigări, chibrituri sau scrumul fierbinte,
precum şi praful fin de la tencuială, beton,
făinăsaucenuşă.
• Esteinterzisautilizareaaspiratoruluidepraf
dacă:
– nuesteinstalatsauesteinstalatgreşitrecipi-
entuldecolectareaprafului;
– nusuntinstalatefiltreledeintrareşideieşire.
• Verificaţiînmodregulatintegritateafişeica-
blului de alimentareşi cablul de alimentare
caacesteasănuprezintedefecţiuni.
• Nufolosiţiaparatuldacăestedeterioratăfişa
saucabluldealimentare,dacăacestafuncţi-
oneazăcuanomalii,precumşidacăacăzut.
Nu reparaţi singuri aparatul. În legătură cu
oriceaspectealedeserviriitehniceapelaţila
uncentrudedeservireautorizat.
APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI
CASNIC
MĂSURI DE PRECAUŢIE
• Dacă în timpul curăţării a scăzutbrusc pu-
tereadeaspirareaaparatului,opriţiimediat
aspiratorul de praf, extrageţi fişa cablului
dealimentare dinprizaelectricăşi verificaţi
dacătubultelescopicsaufurtunulflexibilnu
s-aubătutcugunoi.Înlăturaţigunoiulşidoar
apoiputeţicontinualucrul.
• Nu utilizaţi aspiratorul de praf pentru cură-
ţarelângăsuprafeţeîncinse,înapropierede
scrumiereşiînlocurilededepozitarealichi-
delorinflamabile.
• Nu depăşiţi marcajele nivelului maxim de
apăşiprafînrecipientuldecolectareapra-
fului(11):
WATER FILL –nivelmaximadmisibildeapă
pentru curăţare umedă/la utilizarea periei
(20)pentrucolectareaapei;
DUST MAX–nivelmaximadmisibildepraf
şimurdărieînrecipient.
ASAMBLAREA ASPIRATORULUI
După transportarea sau păstrarea
dispozitivului la temperaturi joase acesta
trebuieţinutlatemperaturacamereicelpuţin
douăore.
• Despachetaţi complet aspiratorul de praf şi
verificaţi dacă nu există semne de deteri-
orare.
• Înaintedeconectare,asiguraţi-văcătensiu-
neaînreţeauaelectricăcorespundecutensi-
uneadelucruaaspiratoruluidepraf.
• Întotdeaunaopriţiaspiratorulşiscoateţifişa
din priză în timp ce schimbaţi accesoriile,
precumşiînainteacurăţirii.
Montarea şi demontarea furtunului flexibil
• Introduceţivârfulfurtunuluiflexibil(8)înorifi-
ciuldeintrareaaerului(10)(fig.1).
• Introduceţifurtunulpânăauziţiun clic, care
confirmăcorectitudineamontării.Pentrude-
montareafurtunuluiflexibilapăsaţipefixator
(9)şidemontaţifurtunul.
Montarea tubului telescopic şi a accesoriilor
• Ataşaţitubultelescopicpentrualungire(4)la
mânerulfurtunuluiflexibil(6)(fig.2).
• Trageţiparteainferioarăatubuluitelescopic
la lungimea necesară, apăsândînprealabil
pebutonulfixatorului(3).
• Alegeţiaccesoriulnecesar:periapentrupo-
dea/mochete (1), peria turbo (18), duza
VT-1835_IM.indd 24 26.02.2014 9:38:02