Vitek VT-1835 B Инструкция по эксплуатации онлайн [19/48]
19
ҚазаҚша
• Желілік бауды орау кезінде оны қолмен
ұстаңыз, желілк айыртетіктің еденге
ұрылуынажолбермеңіз.
• Құрылғыныңшығаратынсаңылауынқандай
дабірзаттарменжабуғатыйымсалынады.
• Егер құрылғының қандай да бір саңылауы
бөгеттелген болса, оны іске қосуға тыйым
салынады.
• Шаштардың,соныменқатарбоссалбыраған
киім бөліктері , саусақтар немесе басқа
денемүшелерішаңсорғыштыңауатартқыш
саңылауларының қасында орналаспауын
қадағлаңыз.
• Құрылғының желілік айыретігін ашалықтан
жұлып оны сөндіруге тыйым салынады.
Желілік баудың айыретігін ашалықатн
суырғанда баудан атртпаңыз, ал
айыретіктенқолыңызбенұстаңыз.
• Баспалдақ алаңшаларын жинастырғанда
асаназарболыңыз.
• Шаңсорғышты бензин, еріткіштер
сияқты жеңіл тұтанатын сұйықтықтарды
жинауға пайдалануға тыйым салынады.
Шаңсорғышты осындай сұйықтықтарды
сақтайтын жерлерде пайдалануға тыйым
салынады.
• Шаңсорғыш көмегімен суды немесе басқа
сұйықтықтарды, жанып немесе түтіндеп
жатқантемекілерді,сіріңкелерді,шоқты,со-
нымен қатар сылақтың, бетонның, ұнның
немесе күлдің майда түйіршікті шаңын
жинауғатыйымсалынады.
• Егер мыналар орнатылмаған болса
шаңсорғышты пайдалануға тыйым салы-
нады:
– контейнер-шаңжинауыш орнатылмаған не-
меседұрысқұрастырылмаған;
– кіргізетінжәнешығаратынсүзгіштер.
• бұзылулалрдыңжоқтығынакөзжеткізуүшін
желілік баудыңайыретігінжәне желілікба-
удыуақытылытексерптұрыңыз.
• Желілік айыретітік немесе желілік бау
бүлінген кезде, құрылғы іркілістермен
жұмысістесе,соныменқатаролқұлағаннан
кейін шаңксорғышты пайдалануға тыйым
салынады. Құрылғыны өз бетіңізбен
жөндеуге тырыспаңыз. Барлық сұрақтар
бойынша туыныдгерлес (өкілетті) қызмет
көрсетуорталығынахабарласыңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА
АРНАЛҒАН
САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ
• Егер жинастрыу уақытында кенект
шаңсорғыштың сорғызу қуаты зайып
кетсе, дереу шаңсорғышты сөндірііңіз,
желілік баудың айыретігін ашалықтан
суырыңыз және етелскопиялық түтікті не-
месе құбыршекті қоқычстануға тексеріңіз.
Қоқысты жойыңыз, және содан кейін ғана
жинастырудыжалғастыруғаболады.
• Шаңсорғышпенжинастырудықаттықызған
беттердіңтікелейқасында,күлсауыттардың
қасында, сонымен қатар тез тұтанатын
сұйықытықтар сақталатын жерлерде
жүргізбеңіз.
• Контейнер-шаңжинауыштағы (11) су
мен шаңның максималды белгілерінен
асырмаңыз:
WATER FILL –дымқылжинастырукезіндегі/
суды жинауға арналған қылшақты (20)
пайдаланған кездегі судың максималды
деңгейі;
DUST MAX – контейнердегі шаң мен
қоқыстыңмаксималдымүмкіндеңгейі.
ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ
Құрылғыны төмен температура
жағдайында сақтаған немесе
тасымалдаған кезде оны бөлме
температурсында екі сағаттан кем емес
уақытұстағанжөн.
• Шаңсорғышты толық ораудан шығарыңыз
және онда бұзылулардың жоқтығын
тексеріңіз.
• Құрылғыныіскеқосуалдында,құрылғының
жұмыс істеукернеуі Сіздің үйіңіздің электр
желісіндегі кернеуге сәйкес болуына көз
жеткізіңіз.
• Қылшақ-қондырмаларды ауыстырған
кезде,соынменқатарпрфилактикакезінде
шаңсорғышты сөндіріңіз және желілік
баудыңайыртетігінашалықтансуырыңыз.
Иілгіш құбыршекті қосу және айыру
• Иілгішқұбыршектіңұштамасын(8)ауатартқыш
саңылауға(10)салыңыз(сур.1).
• Құбыршекті қосылудың дұрыстығын рас-
тайтын шыртылға дейін салыңыз. Иілгіш
құбыршекті шешу үшін бекіткішке (9)
басыңызжәнеқұбыршектібосатыңыз.
VT-1835_IM.indd 19 26.02.2014 9:38:02