Hamax Caress Zenith серо-черный Инструкция по эксплуатации онлайн [22/86]
Gebruikershandleiding
Gefeliciteerd voor uw aankoop van het
Hamax fiets kinderzitje. U beschikt nu
over een comfortabel en veilig kinderzitje,
dat kan worden aangepast naarmate uw
kind groeit.
Lees deze instructies aandachtig, voor u
begint met de montage en/of gebruik van
het kinderzitje.
Bewaar deze instructies op een veili-
ge plaats, aangezien deze nuttig zul-
len zijn indien u later bijkomende ui-
trusting wil aanschaffen voor uw
kinderzitje.
INSTALLATIE
- Kan gemonteerd worden op fietsen met
framebuisdiameter tussen 28 en 40 mm.
- Kan niet gemonteerd worden op fietsen
met ovale of rechthoekige neerwaartse
buizen.
- Kan niet gemonteerd worden indien de ba-
gagedrager breder is dans 160 mm.(De ba-
gagedrager kan echter gedemonteerd wor-
den vooraleer het kinderzitje te monteren).
- Kan niet gemonteerd worden op fietsen
met schokdempers.
- Kan gemonteerd worden op fietsen met
of zonder bagagedrager.
Indien u enige twijfel heeft over de mon-
tagemogelijkheid van het
kinderzitje,raden wij aan dat u zich infor-
meert bij de fabricant van uw fiets.
- Het zitje mag enkel op fietsen worden ge-
monteerd die aan een dergelijke belasting
kunnen weerstaan. Raadpleeg uw fietshan-
delaar voor meer informatie hierover.
- Verzeker er u van dar de beugelschroe-
ven goed aangespannen zijn en controleer
regelmatig de spanning.
- Het kinderzitje wordt met de beugel (6)
op het kader van de fiets gemonteerd. Zie
figuur F. De schroeven dienen voldoende
aangespannen zijn om het zitje stevig op
plaats te houden en wegglijden te
vermijden.
Maak er een gewoonte van dit te controle-
ren voor elke rit.
- Voor optimaal comfort en veiligheid van
het kindje dient u zich ervan te verzeke-
ren dat het zitje niet naar voren helt, zo-
dat het kindje er niet uit kan glijden.
Hamax raad aan dat de rugleuning lichtjes
naar achter zou hellen.
- Controleer of alle onderdelen van de fiets
correct werken wanneer het kinderzitje is
gemonteerd.
GEBRUIK
- Om een kind te vervoeren met het kin-
derzitje moet de fietser tenminste 16 jaar
oud zijn. Raadpleeg de lokale wetgeving
en reglementeringen.
- Het kinderzitje is goedgekeurd voor
kinderen van ongeveer 9 maanden oud
tot 6 jaar of 22 kg gewicht. Controleer
regelmatig het gewicht van het kindje
en verzeker er u van dat het gewicht en
de grootte van het kindje de maximale
capaciteit van het zitje niet
overschrijden.
- Vervoer nooit een kindje dat te jong is
om veilig in het zitje te zitten omwille van
de ouderdom van het kindje. Vervoer en-
kel kindjes die onafhankelijk en geduren-
de langere tijd (tenminste even lang als
de duur van de fietsrit) rechtop kunnen
zitten.
- Verzeker er u van dat geen enkel lic-
haamsdeel of kledingstuk van het kindje
in contact kan komen met bewegende de-
len van de fiets of het zitje en dit ook re-
gelmatig te controleren naarmate het
kindje groeit, omwille van de gevaren die
de draaiende wielen voor de voeten inho-
uden en zadelveren voor de vingers. Het
kinderzitje heeft een goede bescherming
aan de zijkant en voor de voeten.
Niettegenstaande raden wij aan dat u
een gesloten wiel/ketting beschermer
NL
결장치가 손실되어 사고가 발생할 수 있습니다.
경고
경고: 아동용 시트에 추가 짐판 또는 다른 장치
를 부착하지 마십시오. 본 사항을 준수하지 않
으면 전체 하중이 22 kg을 초과할 수 있습니
다. 추가 짐판은 자전거의 전면에 부착할 것을
권장합니다.
경고: 아동용 시트를 개조하지 마십시오. 본 사
항을 준수하지 않으면 보증 사항은 자동으로
무효화되고 제조업체의 관련 의무는 취소됩니
다.
경고: 아동용 시트에 착석하는 아동의 체중에
의해서 자전거의 안정성 및 조작 특성(특히, 조
향 및 제동)이 바뀔 수 있는 점에 유의하십시
오.
경고: 아동용 시트에 아동이 착석한 상태에서
자전거를 세워두고 떠나면 절대로 안 됩니다.
경고: 부품이 손상된 아동용 시트를 사용하면
안 됩니다.
경고: 발 보호장치를 조립한 후 완벽하게 부착
된 것을 확인하십시오.
경고: 아동이 착석한 상태의 본 시트와 캐리어
관련 항목의 전체 하중이 짐판의 최대 부하를
초과하면 절대로 안 됩니다.
경고: 자전거에 시트를 장착한 경우 추가 안전
스트랩은 반드시 자전거에 고정되어야 합니다.
경고: 사용자의 안전을 위해서 본 시트는 EN
14872 규정에 따라 승인된 짐판에만 장착해
야 합니다.
유지 보수
시트를 청소할 때는 미지근한
비눗물만 사용하십시오.
아동용 시트 사용 중 사고 또는 손상이 발생한
경우에는 판매자에게 연락하여 계속 사용할 수
있는지 여부를 확인하십시오. 손상된 부분은 반
드시 교체해야 합니다. 새로운 부품을 장착하는
방법을 확실하게 알지 못하는 경우에는 판매자에
게 문의하십시오.
Hamax 아동용 시트를 사용하여
귀하와 아동이 안전한 자전거 생활을 즐기시기
바랍니다!