Hamax Caress Zenith серо-черный Инструкция по эксплуатации онлайн [31/86]
POUŽITIE
Aby sa mohlo jazdiť s dieťaťom na bi-
cykli, jazdec musí mať obvykle nad 16
rokov. Skontrolujte vaše národne záko-
ny a predpisy.
Detské sedadlo je schválené pre deti od
9 mesiacov do 6 rokov alebo do max.
22 kg hmotnosti. Uistite sa, že ste z
času na čas skontrolovali, či hmotnosť a
veľkosť dieťaťa nepresahujú maximálnu
kapacitu sedadla.
Nevozte dieťa, ktoré je príliš mladé na
to, aby sedelo v sedadle, dodržujte mi-
nimálny vek dieťaťa. Dieťa musí byť sc-
hopné bez pomoci sedieť dlhší čas na
mieste, minimálne počas plánovanej
cesty bicyklom. Prosím dodržiavajte
odporúčaný minimálny vek. Ak si nie
ste istí, poraďte sa prosím s pediatrom.
Uistite sa, že žiadna časť tela alebo
oblečenia dieťaťa sa nemôže dostať do
kontaktu s niektorou pohyblivou časťou
sedadla alebo bicykla a kontrolujte to
počas rastu dieťaťa z dôvodu
nebezpečenstva zachytenia nôh v kole-
se a prstov v brzdových mechanizmoch
a odpružených sedadlách. Detské se-
dadlo poskytuje dobrú ochranu bokov a
nôh. Napriek tomu vám odporúčame
kúpiť a nasadiť uzavretú ochranu na
reťaz/koleso. Môžete ju kúpiť u vášho
predajcu bicyklov.
Skontrolujte, či na bicykli nie sú žiadne
ostré predmety, ako napríklad nalome-
né drôty, ktoré by mohli dieťa poraniť.
Uistite sa, že obmedzovací systém nie
je voľný alebo sa nemôže zachytiť do
žiadnych pohyblivých dielov, najmä do
kolies a to aj vtedy, keď idete na bicykli
bez dieťaťa v sedadle.
Vždy používajte bezpečnostný pás/ob-
medzovací systém, čím zaistíte pripúta-
nie dieťaťa v sedadle.
Dieťa, sediace v detskom sedadle by
malo byť oblečené teplejšie než jazdec.
Dieťa by malo byť chránené proti dažďu
vhodným nepremokavým odevom.
Nezabudnite dieťaťu nasadiť pred
začiatkom cesty na bicykli prilbu.
Nezabudnite, že detské sedadlo sa
môže na slnku veľmi zohriať, preto ho
skontrolujte skôr, ako do neho posadíte
dieťa.
Pri preprave bicykla vozidlom (mimo vo-
zidla) odstráňte sedadlo. Vzduchová
turbulencia by mohla sedadlo poškodiť
alebo by ho mohla uvoľniť, čo by spôso-
bilo nehodu.
VAROVANIA
Varovanie: Nevozte batožinu alebo vy-
bavenie pripojené k sedadlu dieťaťa,
pretože by to mohlo viesť k preťaženiu
celkového zaťaženia 22 kg. Odporúčame
batožinu pripojiť k prednej strane
bicykla.
Varovanie: Nemeňte detské sedadlo.
Toto automaticky zruší záruku a
zodpovednosť výrobcu za výrobok.
Varovanie: Nezabudnite, že hmotnosť
dieťaťa v detskom sedadle môže zmeniť
stabilitu bicykla a jeho ovládacie charak-
teristiky, zvlášť pri brzdení a zatáčaní.
Varovanie: Nikdy nenechávajte bicykel
zaparkovaný s dieťaťom v sedadle bez
dozoru.
Varovanie: Nepoužívajte sedadlo, ak
niektoré jeho časti poškodené.
Varovanie: Namontujte ochranu nôh a
skontrolujte, či je dobre pripevnená.
Varovanie: Celkové zaťaženie detské ho
sedadla s dieťaťom a batožinou na
nosiči vy nikdy nemalo prekročiť ma-
ximálne zaťaženie nosiča batožiny.
Varovanie: Dodatočný bezpečnostný po-
pruh by mal byť pripevnený k bicyklu
vždy, keď je sedadlo namontované na
bicykli.
Varovanie: Z bezpečnostných dôvodov
sa môže toto sedadlo montovať iba na
nosiče schválené podľa EN 14872.
ÚDRŽBA
Pri čistení sedadla používajte iba vlažnú
mydlovú vodu.
Ak bolo detské sedadlo používané na
bicykli počas nehody alebo sa poškodilo,
kontaktujte prosím svojho predajcu, aby
zistil, či sa dá ešte stále používať.
Poškodené časti sa musia vždy vymeniť.
Kontaktujte svojho predajcu, ak si nie
ste istí, ako namontovať nové časti.
Съвет! С допълнителна конзола
можете лесно да местите седалката от
един на друг велосипед.
Želáme vám a vášmu dieťaťu
mnoho radostných výletov na
bicykli s vaším detským sedadlom
Hamax!
Ръководство за потребителяBG
Благодарим ви, че закупихте
детската седалка за велосипед Hamax.
Вече имате удобна и безопасна
седалка, която може да се настройва
според растежа на вашето дете.
Моля прочетете внимателно
инструкциите, преди да сглобите или
използвате детската седалка.
Съхранявайте тези инструкции,
тъй като те могат да ви бъдат
полезни при последващо
закупуване на допълнително
оборудване за седалката.
МОНТАЖ
- Може да се монтира върху
велосипеди с диаметър на тръбата на
рамата от 28-40 mm.
Не може да се монтира на велосипеди с
овални или квадратни тръби на рамата.
- Не може да се монтира, ако
багажникът е по-широк от 160 mm.
(Отбележете, че багажникът може да се
свали преди монтирането на седалката.)
- Не може да се монтира на
велосипеди, оборудвани с
противоударни амортизатори.
- Може да се монтира на велосипеди с
или без багажник.
Ако се съмнявате дали седалката е с
подходящ размер, препоръчваме ви
да потърсите информация от