11
Inhoud
Locatie van bedieningselementen ........................ 3
Algemene veiligheidsinstructies .......................... 11
Speciale veiligheidsinstructies
voor dit apparaat ..................................................12
Gebruik ................................................................12
Meegeleverde onderdelen ..................................12
Het apparaat uitpakken .......................................12
Beschrijving onderdelen ......................................13
Elektrische aansluiting .........................................13
Gebruiksaanwijzingen .........................................13
Bediening .............................................................13
Opslaan ................................................................14
Reiniging ..............................................................14
Ontkalking ............................................................15
Probleemoplossing ..............................................15
Technische gegevens .........................................15
Verwijdering ..........................................................16
Gebruiksaanwijzing
Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen
dat u er veel plezier van beleeft.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn
speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen
strikt in acht om ongevallen en schade aan het
apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid
en toont mogelijk letselrisico’s.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of
andere voorwerpen.
OPMERKING:
Kenmerkt tips en informatie voor u.
Algemene Veiligheidsinstructies
Lees ór de ingebruikname van dit apparaat de
handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar
deze goed, samen met het garantiebewijs, de kas-
sabon en zo mogelijk de doos met de binnenver-
pakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u
de machine aan derden doorgeeft.
Gebruik het apparaat uitsluitend privé en
uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing.
Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel
gebruik.
Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het
tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen
geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe
randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige
handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat
onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken.
Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd
de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan
de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt,
hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer
storingen optreden.
Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder
toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit
voordat u de ruimte verlaat. Trek de netsteker
uit de contactdoos.
Het apparaat en de netkabel moeten regelma-
tig op zichtbare schade worden gecontroleerd.
Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat
niet meer worden gebruikt.
Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng
het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom
gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen
door de fabrikant, onze technische dienst of
een eender gekwaliceerd persoon vervangen
door een soortgelijke kabel.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Neem de onderstaande “Speciale veiligheidsin-
structies” in acht.
Kinderen en gebrekkige personen
Laat om veiligheidsredenen geen verpak-
kingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.)
binnen het bereik van uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen.
Er bestaat gevaar voor verstikking!