44
Warunki gwarancji
Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt li-
cząc od daty zakupu.
W tym okresie będziemy bezpłatnie usuww
terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego
sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu
wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządze-
niu na skutek wady materiałów lub wadliwego wy-
konania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe
części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając
całe urządzenie na nowe.
Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w
komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną
kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możli-
wości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpo-
wiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
W razie braku kompletnego opakowania fabrycz-
nego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas trans-
portu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.
Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności prze-
widzianych w instrukcji obsługi, do wykonania k-
rych zobowiązany jest użytkownik weasnym za-
kresie i naasny koszt.
Gwarancja nie obejmuje:
mechanicznych, termicznych, chemicznych
uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
uszkodzeń powstałych w wyniku działania s
zewnętrznych takich jak wyładowania atmosfe-
ryczne, zmiana napięcia zasilania i innych zda-
rzlosowych,
nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia
elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego
gniazda zasilania,
sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek,
baterii, akumulatorów,
uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku nie-
aściwego lub niezgodnego z instrukcją jego
ytkowania, przechowywania, konserwacji,
samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich
przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych
przezytkownika lub osoby niepowołane,
roszczeń z tytułu parametrów technicznych wy-
robu, o ile one zgodne z podanymi przez
producenta,
prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają
nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego
urządzenia.
Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty
sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śla-
dami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia,
bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz
dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.
Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możli-
we po upływie daty ważności gwarancji. Gwaran-
cja na części lub całe urządzenie, które wymie-
niane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to
urządzenie.
Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszko-
dowania wykluczone chyba, że prawo przewi-
duje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą
umowę nie są uwzględniane przez gwarancję.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza upraw-
nikupującego wynikających z niezgodności to-
waru z umową.
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązu-
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa