46
Tartalom
A Kezelőszervek Elhelyezkese .........................3
Általános biztonsági rendszabályok ...................46
A szükre vonatkozó
speciális biztonsági rendszabályok ....................47
Rendeltetéssze haszlat ...............................47
A csomag tartalma ...............................................47
A szük kicsomagolása ..................................47
Alkotórészek lrása ............................................48
Elektromos csatlakos ......................................48
Használati útmutató .............................................48
Kezelés ................................................................48
rolás .................................................................49
Tisztís ................................................................49
zkőmentesítés ..................................................50
Hibaelhárítás ........................................................50
szaki adatok ....................................................50
Selejtes .............................................................50
Haszlati utas
szönjük, hogy a terkünket választotta. Re-
ljük, egedetten használja majd a készüléket.
A használati útmutatóban talható
szimbólumok
Az Ön biztonsára vonatko utasítások kifeje-
zetten meg vannak nböztetve. Kérk, minden-
ppen ügyeljen ezekre annak érdeben, hogy
elkerülje a baleseteket és aszülék rosodását:
FIGYELMEZTETÉS:
Egészsét károsító veszélyforrásokra gyel-
meztet és rámu-tat a lehetges sérülési lehe-
gekre.
VIGYÁZAT:
Lehetéges veszélyre utal, mely a szükben
vagys rgyakban kárt tehet.
MEGJEGYZÉS:
Tippeket és informáckat emel ki.
Áltanos biztongi rendszalyok
A szük használatba vétele ett gondosan ol-
vassa végig a használati utasítást, és őrizze meg
a garancialevéllel, a pénzri nyugtával és lehető-
leg a csomagolókartonnal, ill. az abban lévő lés-
anyaggal együtt! Amenynyiben a szüket har-
madik szelynek adja tovább, a használati útmu-
tat is adja a késkhez.
Kirólag személyi lra használja a készülé-
ket, és csun arra, amire va! A készülék nem
ipari jellehasználatra szült.
Ne haszlja a szabadban! Ne tegye ki erős
hatásnak,zvetlen napsugárzásnak és
nedvességnek (semmi esetre se mártsa folya-
kba), és óvja az éles szélektől! Ne használja
a szüket vizes zzel! Ha a készülék vizes
vagy nedves lett, azonnal zza ki a konnektor-
l.
Kapcsolja ki a készüléket és mindigzza ki a
csatlakozót a dugaszo aljzatból (a csatlako-
t, ne pedig a vezetéket zza), ha nem hasz-
lja a készüléket, tartozékokat szerel fel rá,
tisztítja vagy zavart észlel.
Ne működtesse a késket felügyelet lkül!
Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha elhagyja a
helyiséget!zza ki a csatlakot a dugaszoló
aljzatból.
A szüket és a hálózati kábelt rendszeresen
ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta sérülés jele.
Ha sérüstt rajta, a készüléket nem szabad
használni.
A kockázatok elkerüse gett ne maga javít-
sa aszüléket, hanem keressen fel egy erre
kipzett szakembert! Ha hibás a csatlako-
kábel, csak a gyártól, a vevőszollatunk-
l vagy hasonpzettsé személytől kérjen
helyette azonos értékű másikbelt.
Csak eredeti tartozékokat használjon.
Tartsa be az itt következő „Speciális biztonsági
rendszalyokat”.