42

1. Wybrać temperaturę za pomocą przycisków 8
do 11. Zapali się wskaźnik na przycisku.
2. Nacisnąć przycisk
. Zapali s wsknik na
przycisku.

Wskaźnik na przycisku temperatury miga
podczas nagrzewania wody.
Po osiągnięciu temperatury rozlega s
dwa więki brczyka.
Zgnie wskaźnik na przycisku .
Wskaźnik na przycisku temperatury zapa-
li s, kiedy zdejmujemy dzbanek z podsta-
wy.

Można utrzym gorąca wo przez pół
godziny w poniższych temperaturach:
70°C, 80°C i 9C.
Aby to zrobić, nacisć przycisk po wy-
borze temperatury.
Zapali s wsknik na przycisku.
Funkcja utrzymywania ciea pozostaje ak-
tywna, nawet, gdy ścgniemy dzbanek z
podstawy na czas do jednej minuty.
Nie dla 10C! Funkcji utrzymywania cie-
a nie można łącz z tą temperaturą.
Szybki start:
Nacisć przycisk po wstawieniu dzban-
ka do gotowania..
Woda podgrzeje się do 100°C.

Istnie trzy opcje zakończenia/zatrzymania proce-
su gotowania:
Urdzenie wączy s po zakończeniu proce-
su gotowania.
Można ponownie nacisć
, aby zakończyć
proces gotowania.
Zdć dzbanek z podstawy.
Zgnie wskaźnik na przycisku
.


Podczas wylewania pokrywa powinna być
zamknięta.
W czasie pracy obudowa mocno s na-
grzewa, nie dotykaj jej i przed sprzątnięciem
poczekaj, urządzenie ostygnie.
Wycgnij wtycz sieciową.
Wylej resztę wody ze zbiornika.
Sitko do herbaty
Można zdć pokrywę wraz z sitkiem do herbaty.
Patrz rysunek.
1. Aby otworz sitko, obcić powoli w lewo.
2. Dodać herbatę i ponownie zamknąć sitko.
3. Nał sitko zamiast pokrywki.
4. przepychacza, aby ustal kiedy i jak dłu-
go herbata będzie się parz.
UWAGA:
Aby przygotować herbatę sprawdzić znak
TeaMax.
Wl 1,2 litra (maks.) wody do zagotowania.
Sitko powinno być zanurzone w wodzie tylko
po osiągnięciu wybranej temperatury.
Sitko wcż kapie!
Przechowywanie
Oczyśc urządzenie zgodnie z opisem i pocze-
kać, aż wyschnie.
Zalecamy przechowywanie urdzenia w ory-
ginalnym opakowaniu, jli nie jest ywane
przez sze okresy czasu.
Zawsze trzym urządzenie poza zasgiem
dzieci, w suchym i dobrze wentylowanym miej-
scu.
Czyszczenie

Przed czyszczeniem wączaj zawsze
urdzenie i wycgaj wtyczkę siecio.
Poczekaj, urządzenie ostygnie.