12
Dit product mag niet worden gebruikt door
personen (inclusief kinderen) met beperkte
fysieke, sensorische of geestelijke vermogens
of gebrekkige ervaring en/of kennis, tenzij een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
toezicht houdt of hun vooraf instructies gegeven
heeft voor het gebruik van het product.
Houd toezicht op kinderen om te waarborgen
dat ze niet met het apparaat spelen.
Speciale veiligheidsaanwijzingen
voor dit apparaat
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden!
Tijdens het gebruik kan de temperatuur van de
toegankelijke oppervlakken zeer hoog zijn.
Pak het apparaat alleen bij de toetsen en
handgreep vast.
Sluit het deksel bij het aanraakpunt (3).
WAARSCHUWING:
Nooit hoger dan de maximum markering vullen
om te voorkomen dat kokende waterspetters
persoonlijk letsel veroorzaken!
Houd het waterpeil tussen de minimale en
maximale markering.
Gebruik voor het vullen uitsluitend koud water.
Plaats het apparaat altijd alleen op een vlakke
ondergrond.
Let er steeds op, dat het deksel goed gesloten
is.
Het deksel niet openen terwijl het water kookt.
Beweeg het apparaat niet en pak het niet vast
wanneer het in bedrijf is.
Gebruik het apparaat alléén met het desbetref-
fende basisstation.
Schakel het apparaat uit voordat u het van de
basis neemt!
Basis en buitenkant van het apparaat mogen
niet nat worden.
Gebruik
Dit apparaat wordt gebruikt voor het verwarmen
en koken van water. Gebruik het nooit om andere
vloeistoffen of etenswaren te verwarmen.
Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis en
op een droge plek. Het is bestemd voor huishou-
delijk gebruik en op dergelijke plaatsen zoals bijv.
In personeelkeukens in winkels, op kantoren en
andere commercle plaatsen;
Door gasten in hotels, motels en andere ac-
commodatiefaciliteiten.
Het is niet bestemd voor gebruik op boerderijac-
commodaties of Bed & Breakfast verblijven.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt zoals
beschreven in deze gebruikshandleiding en nooit
voor commercle doeleinden.
Elke andere vorm van gebruik wordt als onbe-
stemd gebruik beschouwd en kan tot beschadiging
van eigendommen of zelfs persoonlijk letsel leiden.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor verliezen
als gevolg van gebruik op een andere wijze dan
waarvoor het apparaat is bestemd.
Meegeleverde onderdelen
1 Ketel 1 Basis
1 Deksel 1 Deksel met een theezeef
Het apparaat uitpakken
1. Verwijder de verpakking van het apparaat.
2. Verwijder alle verpakkingsmaterialen zoals de
plastic lm, het vulmateriaal, de kabelbinders
en de doosverpakking.
3. Controleer of de doos alle onderdelen bevat.
OPMERKING:
Er is mogelijk wat stof of productieresidu op het
apparaat te vinden. Wij raden u aan het apparaat
schoon te maken zoals beschreven onder
“Reiniging”.