45
Usuwanie
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“
Należy zadbo środowisko i nie wyrzucać urzą-
dz elektrycznych razem z odpadami gospodar-
stwa domowego.
Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne na-
leży odstawdo miejskich punkw zbiórki.
Prosimy unikać potencjalnych zagrdla zdro-
wia i środowiska poprzez nieprawiowe metody
utylizacji odpadów.
Przyczyniasz s do recyklingu i innych form uty-
lizacji zytych urdzelektrycznych i elektro-
nicznych.
Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się
na terenie danego miasta.