15
Reinig het geperforeerde gebied aan de bin-
nenkant van de tuit met een nylonborstel.
Spoel de waterkoker en de theezeef om met
schoon water. Droog alles af met een doek.
Reinig de behuizing na het gebruik met een
vochtige doek.
Ontkalking
De intervallen tussen de ontkalkingen zijn af-
hankelijk van de hardheidsgraad van het water
en van de gebruiksfrequentie.
Schakelt het apparaat uit, voordat het water
kookt, dan is het noodzakelijk het apparaat
eerder te ontkalken.
Gebruik a.u.b. geen azijn, maar een in de
handel gebruikelijk ontkalkingsmiddel op
citroenzuurbasis. Doseer a.u.b. conform de
gebruiksaanwijzing.
OPMERKING:
Breng na het ontkalken meerdere malen (on-
geveer 3–4 maal) vers water aan de kook om
resten te verwijderen. Dit water is niet geschikt
voor consumptie.
Probleemoplossing
Het apparaat werkt niet
Mogelijke oorzaak:
Het apparaat ontvangt geen voeding.
Oplossing:
Controleer het stopcontact met een ander ap-
paraat.
Steek de stekker correct in het stopcontact.
Controleer de hoofdcircuitbreker.
Mogelijke oorzaak:
Het apparaat is defect.
Oplossing:
Neem contact op met ons servicecentrum of
een specialist.
Err Probleemoplossing
Alle lampjes van de temperatuurknoppen knippe-
ren.
Mogelijke oorzaak:
Het apparaat raakt oververhit als deze in werking
is gesteld zonder of met te weinig water.
Oplossing:
Haal de waterkoker van de basis.
Spoel de ketel om met koud water.
Laat het apparaat voor 15 minuten afkoelen.
De lampjes van alle knoppen knipperen.
Mogelijke oorzaak:
Een fout in de elektronica.
Oplossing:
Raadpleeg ons serviceteam.
Technische Gegevens
Model: ........................................... PC-WKS 1020 G
Spanningstoevoer: ....................220-240 V~, 50 Hz
Opgenomen vermogen: ...................2520 - 3000 W
Beschermingsklasse: ..............................................I
Volume: ................................................max. 1,7 liter
Nettogewicht: .............................ongeveer 1,830 kg
Het recht om technische en ontwerpaanpassingen
te maken in de loop van voortdurende productont-
wikkeling blijft voorbehouden.
Dit apparaat voldoet aan alle huidige CE-richtlijnen,
zoals de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit
en de laagspanningsrichtlijn, en is gefabriceerd
volgens de meest recente veiligheidsvoorschriften.