52
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не дозволяйте малим дітям гратись із
пливкою. Існує загроза задухи!
Цей прилад не призначений для використан-
ня людьми ключаючи дітей) з обмеженими
фізичними, чуттєвими або розумовими зді-
бностями, недостатнім досвідом та/або зна-
ннями крім випадків, коли за ними догля-
дає відповідальна за їх безпеку особа або
вони отримали вказівки щодо використання
приладу.
Дітям не дозволено гратись з цим приладом.
Потрібен догляд за ними.
Спеціальна інструкція з безпеки для
цього електроприладу
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Небезпека отри-
мання опіків!
Під час роботи зовнішня поверхня пристрою
може сильно нагріватися.
Тримайте пристрій лише за ручку і торкай-
теся лише кнопок.
Закривайте кришку в контактній області (3).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Не наливайте воду вище максимального рів-
ня, інакше вода, що кипить може розлитись і
завдати шкоди користувачу!
Наливайте воду не нижче позначки міні-
мального рівня і не вище позначки макси-
мального рівня води.
Заповняйте прилад тільки холодною водою.
Ставте прилад тільки на рівну тверду по-
верхню.
Звертайте увагу завжди на те, щоб кришка
була міцно закритою.
Забороняється відкривати кришки під час ки-
піння води.
Не доторкуйтеся до приладу і не рухайте
його під час, коли він є включеним.
Використовуйте прилад виключно з тим ба-
зисним елементом, що належить до нього.
Перед тим як зняти ємність з водою з базис-
ного елементу, вимкніть прилад!
На базисний елемент і зовнішню сторону
електроприладу не має попадати вода і во-
лога.
Використання за призначенням
Цей пристрій призначений для нагрівання і
кип’ятіння води. Ніколи не використовуйте його
для нагрівання рідин або продуктів харчування.
Використовуйте пристрій лише в сухому примі-
щенні. Він призначений для використання в до-
машніх умовах і за умов подібних до таких:
на службових кухнях у магазинах, офісах та
інших комерційних об’єктах;
для гостей у готелях, мотелях та інших міс-
цях скупчення людей.
Він не призначений для використання на під-
приємствах або у місцях, які пропонують нічліг і
сніданок.
Пристрій слід використовувати лише у спосіб,
описаний у цьому посібнику користувача. Не
слід використовувати цей пристрій для комер-
ційних цілей.
Будьке інше використання вважається як ви-
користання не за призначенням і може призвес-
ти до пошкодження майна чи навіть травмуван-
ня користувача.
Виробник не нестиме відповідальності за втра-
ти, що сталися через використання пристрою
не за призначенням.
Частини, які додаються
1 Чайник 1 Підставка
1 Кришка 1 Кришка з паровим фільтром
Розпаковування пристрою
1. Вийміть пристрій з упаковки.
2. Зніміть увесь пакувальний матеріал, такий
як пластикова плівка, наповнювачі, шнури, і
вийміть пристрій із коробки.