51
Зміст
Розташування органів керування .......................3
Загальні вказівки щодо безпеки .......................51
Спеціальна інструкція з безпеки для цього
електроприладу ..................................................52
Використання за призначенням .......................52
Частини, які додаються ......................................52
Розпаковування пристрою ................................52
Опис частин .........................................................53
Електричні з’єднання .........................................53
Інструкція з застосування ..................................53
Експлуатація........................................................53
Зберігання ...........................................................54
Чищення ..............................................................55
Видалення вапна ................................................55
Усунення несправностей ...................................55
Технічні параметри .............................................55
Інструкція з експлуатації
Дякуємо, що вибрали наш виріб. Сподіваємось,
що ви будете задоволені його можливостями.
Символи в цій інструкції з експлуатації
Важливі вказівки для Вашої безпеки спеціаль-
но відмічені. Для запобігання нещасних випад-
ків та пошкоджень приладу обов’язково притри-
муйтесь цих вказівок.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Попереджує про загрози для Вашого здоров’я
та вказує на можливі ризики травм.
УВАГА.
Вказує на можливі загрози для приладу або
інших предметів.
ПРИМІТКА.
Виділяє підказки та інформацію для Вас.
Загальні вказівки щодо безпеки
Перед прийняттям в експлуатацію цього при-
ладу дуже уважно читайте інструкцію з експлу-
атації та зберігайте її разом з гарантійним та-
лоном, касовим чеком та, по мірі можливості, з
картонною коробкою і внутрішньою упаковкою.
У разі, що прилад буде передано третім осо-
бам, слід передавати його разом з цією інструк-
цією з експлуатації.
Використайте прилад виключно в приватних
цілях та за передбаченим призначенням.
Прилад не призначено для промислового
використання.
Не використовуйте його на вулиці. Оберігай-
те його від спеки, прямого сонячного опромі-
нювання, вологи жодному разі не опускай-
те у рідину) та гострих кутів. Не користуйтеся
приладом з вологими руками. Якщо прилад
зволожився або змокрів, невідкладно витяг-
ніть штепсельну вилку.
Вимкніть прилад та обов’язково витягніть
вилку з штепсельної розетки ягніть за ште-
кер, не за кабель), коли не користуєтесь при-
ладом, або монтуєте комплектуючі деталі,
або під час чищення або при дефектах.
Не експлуатуйте прилад без огляду. Обо-
вязково вимкніть прилад, коли ви покидаєте
приміщення. Витягніть штепсельну вилку з
штепсельної розетки.
Прилад та кабель живлення слід регулярно
обстежити на ознаки пошкоджень. При вияв-
ленні пошкоджень приладом заборонено ко-
ристуватись.
Не ремонтуйте прилад самі, але зверніться
до авторизованого фахівця. Для запобігання
загрозі пошкоджений кабель живлення слід
замінити на еквівалентний виключно вироб-
ником, або нашою сервісною службою або
іншою кваліфікованою особою.
Користуйтеся виключно оригінальними комп-
лектувальними деталями.
Зверніть увагу на наступніСпеціальні вка-
зівки щодо безпеки”.
Діти та немічні особи
Для безпеки своїх дітей не залишайте до-
ступними пакувальні матеріали (пластикові
пакети, картонні коробки, пенопласт тощо).