41
Wypakowanie urdzenia
1. Zdć opakowanie z urządzenia.
2. Usunąć cy materi opakowaniowy, taki jak
plastikowe warstwy, wypełniacze, zaciski do
kabli oraz opakowanie z pua
3. Sprawdzić, czy wszystkie cści znajdusię
pudełku.
WSKAZÓWKA:
Na urządzeniu wcż znajduje s kurz oraz po-
zostci po produkcji. Zalecamy czyszczenie
urdzenia tak, jak opisano w rozdziale „Czysz-
czenie”.
Opis cści
1 Dziobek (otwór)
2 Pokrywka
3 Obszar styku otwierania/zamykania
pokrywki
4 Uchwyt
5 Podstawa
6 Sitko do herbaty
7 Wskaźnik poziomu wody
8-11 Przyciski funkcyjne 7C / 80°C / 90°C /
10C
12 Funkcja utrzymywania ciepła
13 WłiW
Elektryczne pączenia
Wymagania zasilania
Urdzenie me zużyć w sumie do 3000 W
mocy. Przy tym wskaźniku mocy zalecamy osobny
przed z bezpiecznikiem poprzez wącznik ob-
wodu 16 A.
UWAGA: PRZADOWANIE!
Nie yw kabli przedłużacych ani listew z
wieloma gniazdkami, poniew urządzenie jest
zbyt mocne.
Połączenie
Przed poączenie wtyczki sieciowej do gniaz-
da, sprawdzić, czy napcie w Państwa domu
jest zgodne z przeznaczonym do urządzenia.
Szczegóły znajdu s na tabliczce znamiono-
wej na podstawie.
Poączać urdzenie mna tylko do prawi-
owo zainstalowanego i uziemionego gniazda
220 240 V~, 50 Hz.
Instrukcja obugi
Podczas poączania do wyjścia, sygnalizator
więkowy odzywa s dwa razy.
Kiedy tylko ścgamy czajnik z podstawy rozle-
ga s dźwk brczyka. Urządzenie ponownie
przejdzie do trybu czuwania.
Za pomocą przycisków funkcyjnych mna wy-
br optymal temperatu napoju.
Można nagrzać wo do poniższych tempera-
tur: 7C, 8C, 9C oraz 100°C.
Za pomocą dodatkowej funkcji mna utrzy-
mać temperaturę gocej wody na 70°C, 80°C,
90°C.
Można sitka, aby przygotowywać herba
w czajniku.
Przygotowanie
Przed pierwszym yciem pros trzy razy zago-
tować w urdzeniu świą wo - proszę stoso-
wać czys wodę bez dodatków.
WSKAZÓWKA: ywaj zawsze świeżej wody.
Obuga
1. Urdzenie powinno zostać ustawione naw-
nej powierzch-ni.
2. Otworz pokrywkę
Nacisnąć przycisk (3). Otwiera s sprężyny
otwierające. Mna zdjąć pokrywkę, cgnąc ją
do góry.
3. Pros napnić naczynie wodą (maks. 1,7 l).
Poziom napnienia mna odczytać na
wskaźniku poziomu wody urządzenia.
4. Aby zamkć pokryw, nacisnąć przycisk (3).
Zamknięciu pokrywy musi towarzyszyć więk.
5. Czajnik do gotowania wody ustawić należy do-
adnie na podstawie.