39
Spis treści
Lokalizacja kontrolek .............................................3
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa ...................39
Szczególne wskazówki dotycce
bezpiecznego użytkowania .................................40
ytkowanie zgodne z przeznaczeniem ............40
Dostarczone części .............................................40
Wypakowanie urządzenia ...................................41
Opis części ..........................................................41
Elektryczne połączenia .......................................41
Instrukcja obsługi .................................................41
Obuga ................................................................41
Przechowywanie .................................................42
Czyszczenie ........................................................42
Odwapnianie ........................................................43
Usterki i sposoby ich usuwania ...........................43
Dane techniczne ..................................................43
Warunki gwarancji ...............................................44
Usuwanie ..............................................................45
Instrukcja obsługi
Dzkujemy za wybór naszego produktu. Mamy
nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Pań-
stwu radość.
Symbole użyte w tej instrukcji obugi
Wne informacje dotycce bezpieczeństwa
ytkownika specjalnie wyróżnione. Koniecz-
nie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wy-
padków i uszkodzenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagreniami dla zdrowia i wska-
zuje na potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urzą-
dzenia lub innych przedmiow.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użyt-
kownika.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia prosbar-
dzo dokładnie przeczytać instrukc obugi. Pro-
szę zachować ją wraz z kar gwarancyj, para-
gonem i w miarę możliwości również kartonem z
opakowaniem wewnętrznym. Przekazuc urzą-
dzenie innej osobie, oddaj jej tae instrukc ob-
ugi.
Proswykorzystywać urządzenie jedynie dla
prywatnego celu, jaki zost przewidziany dla
urdzenia. Urdzenie to nie zostało przewi-
dziane do użytku w ramach działalności gospo-
darczej.
Prosnie korzystać z urządzenia na zewnątrz.
Prostrzymać urządzenie z daleka od cie-
a, bezpredniego promieniowania słonecz-
nego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać
w substancjach płynnych) oraz ostrych krawę-
dzi. Pros nie obsługiwać urządzenia wilgot-
nymimi. Jeli urządzenie jest wilgotne lub
mokre, prosnatychmiast wyciągnąć wtyczkę
(należy cgnąć za wtyczkę, nie za przewód).
Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, je-
żeli chcecie Pstwo zamontować jakieś akce-
soria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku
jakichkolwiek zakłóceń, proszawsze wyłą-
cz urdzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Pracującego urdzenia nie należy pozosta-
wi bez nadzoru. Przed opuszczeniem po-
mieszczenia urdzenie naly zawsze wą-
cz i wyciągać wtycz sieciową z gniazda.
Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie
i kabel sieciowy nie uszkodzone. W razie
uszkodzenia należy przestać korzystz urzą-
dzenia.
W razie awarii pros nie naprawi urdze-
nia samemu lecz skorzystać z pomocy autory-
zowanego specjalisty. Jeżeli przewód zasilający
nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien
on bwymieniony u producenta lub w specjal-
nym zakładzie naprawczym albo przez wykwa-
likowa osobę w celu uniknięcia zagrenia.
Prosstosować tylko oryginalne akcesoria.