40
Prosimy pamięt o podanych dalej „Specjal-
nych wskazówkach dotyccych bezpiecznego
ytkowania“.
Dzieci i osoby niepełnosprawne
Dla bezpieczstwa dzieci pros nie zosta-
wi swobodnie dospnych części opakowa-
nia (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
OSTRZENIE!
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.
Niebezpieczeństwo uduszenia!
To urządzenie nie może b używane przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych mli-
wościachzycznych, motorycznych lub umy-
owych lub nie posiadające niezdnego do-
świadczenia i/lub wiedzy. ytkowanie ur-
dzenia przez takie osoby jest możliwe wyłącz-
nie pod nadzorem opiekuna lub po otrzymaniu
wskawek dotyczących ywania urządzenia.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urdzeniem.
Szczelne wskawki dotyczące
bezpiecznego ytkowania
OSTRZEŻENIE: Ryzyko poparz!
Podczas pracy urdzenia temperatura
dostępnych powierzchni me być bardzo
wysoka.
W urdzeniu mna dotyk wącznie
przycisków i uchwyw.
Pokrywę należy zamyk, dotykac wyzna-
czony obszar (3).
OSTRZENIE:
Nie napełniać powyżej oznaczenia maksimum,
poniew w przeciwnym razie gotuca woda
może prysk i prowadz do oparzeń!
Poziom wody musi mieśc s mdzy ozna-
czeniami poziomu minimum oraz maksimum.
Do napniania naly yw tylko i wącznie
zimnej wody.
Urdzenie powinno b używane wącznie
na płaskiej powierzchni roboczej.
Należy zwrac uwa, żeby przykrywka była
zawsze dobrze zamknięta.
Nie otwier pokrywki podczas gotowania
wody.
Nie przesuwaj i nie chwytaj pracującego ur-
dzenia.
Urdzenia proszę yw wącznie ze stano-
wiącą jego cść podstawą.
Urdzenie naly wyłącz przed zdjęciem go
z podstawy.
Podstawa i strona zewnętrzna urządzenia nie
mo zamok-nąć.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
To urządzenie ywane jest do podgrzewania i go-
towania wody. Nigdy nie yw do podgrzewania
innych pływ ani potraw.
Korzystać z urdzenia tylko na suchym obszarze
wewnątrz budynw. Urządzenie przeznaczone
jest do ytku domowego oraz podobnych obsza-
w ytkowania, jak przykładowo:
W kuchniach dla personelu w sklepach, w biu-
rach i innych miejscach komercyjnych;
Przez gości w hotelach, motelach i innych miej-
scach, gdzie przyjmowani są goście.
Nie jest przeznaczone do użytkowania w gospo-
darstwach agroturystycznych oraz miejscach typu
„nocleg ze śniadaniem”.
Może b użyte tylko zgodnie z opisem w niniej-
szej instrukcji ytkowania. Nie wolno używać
urdzenia w celach komercyjnych.
Inny rodzaj użytkowania nie jest uwany za zgod-
ny z przeznaczeniem i może prowadz do uszko-
dz mienia lub nawet obrażeń cia.
Producent nie ponosi odpowiedzialnci za straty
wynie z ytkowania innego n zgodne z prze-
znaczeniem urządzenia.
Dostarczone cści
1 Czajnik 1 Podstawa
1 Pokrywka 1 Pokrywka z sitkiem do herbaty