Hamax Caress Zenith серо-черный Инструкция по эксплуатации онлайн [52/86]
2. Ezután húzza meg a konzol
hátoldalán lévő négy rögzítőcsavart
(6c) a következő mintázat szerint
(meghúzás, majd meghúzás ismét):
A javasolt meghúzási nyomaték 10 Nm.
Ez azonban csak útmutatásnak
tekinthető. Ha használat közben a
konzol mozogni kezd, húzza meg, hogy
ismét szilárdan rögzítve legyen.
Tekintse alapelvnek, hogy minden
kerékpározás előtt ellenőrizze, és
ha szükséges, húzza meg újra a
konzolt.
IT Inserire le estremità della staffa di
sostegno (5) nell’attacco (6a) spingendo
fino a quando non si sente un ”clic” =
posizione bloccata.
1. Regolare l’altezza dell’attacco (6a)
posizionandolo in modo che ci siano
circa 10-12 cm di spazio tra la ruota
posteriore/il parafango/il portapacchi
e il seggiolino.
2. Dopodiché stringere le quattro viti di
fissaggio (6c) sul retro dell’attacco
come segue (stringere e poi
stringere di nuovo):
La coppia di serraggio consigliata è 10
Nm. Tuttavia, questa è solo una linea
guida. Se l’attacco inizia a muoversi
durante l’uso, continuare a stringere fin
quando non è saldamente fissato.
Controllare con regolarità e, se
necessario, ristringere l’attacco
ogni volta prima di utilizzare la
bicicletta.
KR 당신은 클릭 = 잠금 위치를 소리가 날
때까지 브래킷 (5)에 캐리어 활 종료 (6a)를
안내합니다.
1. 약이 될 때까지 정확한 높이 브래킷 (6a)를
조정합니다. 후륜 / 머드 가드 / 짐 캐리어와
자전거 아이 좌석 사이 10-12cm.
2. 다음 패턴 (단단히 조인 후 다시 조에서
브래킷의 뒷면에있는 네 개의 고정 나사 (6c)
를 조 )
추천 체결 토크는 10 ㎚이다. 그러나, 이것은
단지 가이드 라인이다.브래킷이 사용하는 동안
이동 시작하면 단단히 고정 될 때까지 강화 유지
필요한 경우 모든 자전거를 타고 전에
브레이크를 다시 조여, 그것을 확인하는 규칙을
확인하고
NL Leid de uiteinden (5) van de
draagboog neerwaarts in de beugel
(6a) tot u een klikgeluid hoort =
vergrendelde positie.
1. Stel de beugel (6a) op de juiste
hoogte in, tot er ongeveer 10 tot 12
cm afstand is tussen het achterwiel /
spatbord / bagagedrager en het
kinderzitje.
2. Span vervolgens de vier
bevestigingsschroeven (6c) aan de
achterkant van de beugel aan, in de
aangegeven volgorde (spannen en
verder aanspannen):
Het aangeraden aanspankoppel is 10
Nm. Dit is echter slechts een richtlijn.
Indien de beugel begint te bewegen
tijdens het gebruik, span dan weer aan
tot deze stevig vastzit.
Maak er een regel van de
spanning van de beugel voor
elke rit na te kijken en deze indien
nodig aan te spannen.
PL Wsuń końce pałąka mocującego
(5) w uchwyt, aż do usłyszenia
kliknięcia sygnalizującego pozycję
zamkniętą.
1. Ustaw klamrę (6a) na właściwej
wysokości, tj. tak, aby przestrzeń
między tylnym kołem/błotnikiem/
bagażnikiem a fotelikiem wynosiła
ok. 10-12 centymetrów.
2. Następnie wkręć cztery śruby
mocujące (6c) z tyłu uchwytu w
następujący sposób (wkręcając i
dokręcając):
Zalecany moment wynosi 10 Nm. To
jednak tylko wartość sugerowana. Jeśli
podczas użytkowania produktu uchwyt
poluzuje się, należy dokręcić śruby.
Należy regularnie kontrolować
uchwyt i w razie potrzeby dokręcić
go przed rozpoczęciem jazdy.
PT Passe as extremidades do arco de
transporte (5) pela abraçadeira (6a)
até ouvir um clique indicando a posição
bloqueada.
1. Ajuste a abraçadeira (6a) na altura
correcta, aprox. 10-12 cm entre a
roda traseira/pára-lamas/porta-
bagagem e a cadeira de criança.
2. Em seguida, aperte os quatro
parafusos para fixar (6c) na parte
posterior da abraçadeira de acordo
com o padrão descrito (aperte e, em
seguida, volte a apertar):
A força de aperto aconselhada é de 10
Nm. No entanto, este valor é apenas
uma referência. Se a abraçadeira
começar a deslocar-se durante a
utilização, continue a apertar até estar
firmemente fixa.
Tenha por hábito certificar-se de
que os parafusos estão bem
apertados e, se necessário, volte a
apertar a abraçadeira antes de
conduzir a bicicleta.
RO Ghidaţi capetele barei de fixare
(5) în consolă (6a) până când se aude
un clic = poziţia blocat.
1. Reglaţi suportul (6a) la înălţimea
corectă până când este cu aprox. 10-
12 cm între roata din spate / aripă /
portbagaj şi scaunul copilului.
2. Apoi, strângeţi cele patru şuruburi de
prindere (6c) din partea din spate a
suportului, după următorul model
(strângere şi strângere din nou):
Cuplul de strângere sugerat este 10 Nm.
Totuşi, aceasta este doar o sugestie. În
cazul în suportul se mişcă în timpul
folosirii, continuaţi să strângeţi până
este bine fixat.
Faceţi-vă un obicei din a verifica şi,
dacă este necesar, de a strânge din