Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [29/56]
29
ҚазаҚша
Қабырғадан пештің артқы жағы мен қабырға
жағына дейінгі аралық 20 см кем болмайтын
қашықтыққа, ал пештің үстіндегі бос кеңістік
30 см кем болмайтындай қашықтыққа пешті
орнату керек.
Қысқа толқынды пештің түбінен таяныштық
аяқтарын алып тастамау керек.
Қысқа толқынды пештің корпусындағы
жетлдеткіш саңылауларын жаппау керек.
Теле және радио дабылдарды қабылдау
кезінде ақаулардың пайда болмауы үшін
қысқа толқынды пешті теледидар мен радио
қабылдағыштардан алыс орналастыру керек.
ЕСКЕРТУ:
Пештің иесінің кінәсі бойынша қысқа
толқынды пеш істен шыққан жағдайда ол
ақысыз кепілдемелік қызмет пен жөндеу
құқығынан айырылатын болады.
ПЕШТІ ПАЙДАЛАНУ
Ағымдағы уақытты орнату
Микротолқынды пешті желіге қосқанда
дыбыстық сигнал шығады және дисплейде (6)
« 1:01» таңбалары көрсетіледі.
Сіз уақытты « 1:00» «12:59» ауқымында
белгілей аласыз;
Мысал: Уақытты белгілеу «10:12».
«Уақыт» батырмасын (17) басыңыз, содан
кейін «Стоп» батырмасын (16) басыңыз,
дисплейде (6) « : 0» көрсетіледі.
Санды батырмалармен (13) «10, 12» теріңіз.
Растау үшін «Уақыт» батырмасын (17)
басыңыз, осы кезде бөлентін нүктелер (22)
дисплейде (6) жанып-сөніп тұрады.
Ескертпе:
Егер де сіз баптауларды сақтамасаңыз,
онда баптау басқышын соңғы рет басқаннан
кейін 20 секундтан соң алдыңғы белгіленген
уақытқа қайта оралатын болады.
Егер уақытты баптау процесінде сіз
«Стоп» батырмасын (16) бассаңыз, құрылғы
дейінгі баптауларға қайта оралады.
Дайындау кезінде ағымдағы уақытты
қарау үшін «Сағат» (17) басқышына басу
керек.
АЖЖ-ПЕШТЕ АЗЫҚ-ТҮЛІК ӘЗІРЛЕУДІ
Микротолқынды пештің қуат деңгейі мен
тағамдарды әзірлеу уақытын белгілеңіз.
Мысал: Пешті 10 минутқа 80% қуат деңгейімен
іске қосу, бұл үшін белгілеу бойынша клесі
қадамдарды орындаңыз:
Батырманы (8) басып, пештің есігін (2)
ашыңыз, тағамдарды жұмыс камерасына
салыңыз және есігін (2) жабыңыз.
«Қуат» батырмасын (19) басыңыз, осы
кезде дисплейде (6) «Р 10» 100% қуат және
пиктограмма (27) көрсетіледі.
80% «Р қуат деңгейін белгілеу үшін,
санды батырманы (13) «8» басыңыз.
«Уақыт» батырмасын (9) басыңыз және
санды батырмалармен (13) «10 : 00» әзірлеу
уақытын белгілеңіз.
Әзірлеуді бастау үшін «Старт» батырмасын
(15) басыңыз.
Пеш жұмыс істеген кезде дисплейде (6)
қалған уақыт көрсетіледі және (27) мен (25)
пиктограммлары жанып тұрады.
Тағамдарды әзірлеу процесі аяқталғаннан
кейін пеш сөнеді, дыбыстық сигналдар
шығады, және дисплейде(6) «End»
жанып-сөнетін жазу пайда болады, егер
ешқандай әрекеттер жүзеге асырылмаса,
онда 2 минуттан кейін қайтадан дыбыстық
сигналдар шығады.
Қуатты таңдау кестесі
Санды
батырмалар
Дисплейдегі
суреті
Пештің
қуаты
1 Р 1 10%
2 Р 2 20%
3 Р 3 30%
4 Р 4 40%
5 Р 5 50%
6 Р 6 60%
7 Р 7 70%
8 Р 8 80%
9 Р 9 90%
10 Р 10 100%
Ескерту: егер әзірлеу бағдарламасын белгілеу
барысында «Стоп» батырмасы (16) басылған
болса, немесе 20 секунд бойы ешқандай
операциялар жасалмаса, онда микротолқынды
пештің баптаулары алғашқы күйіне қай
оралады.
Тағамдарды салмағы бойынша еріту
Батырманы (8) басып, пештің есігін (2)
ашыңыз, тағамдарды жұмыс камерасына
салыңыз және есігін (2) жабыңыз.
IM VT-2452.indd 29 28.12.2016 11:39:01