Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [40/56]
40
УКРАЇНЬСКА
Цифровими кнопками (13) наберіть «10, 12».
Натисніть кнопку (17) «Годинник» для
підтвердження, при цьому розділові
крапки (22) на дисплеї (6) блиматимуть.
Примітки:
Якщо ви не зберегли настройки, то через 20
секунд після останнього натиснення відбува-
ється повернення до попередніх установок.
Якщо в процесі настроювання часу ви
натиснете на кнопку (16) «Стоп», пристрій
повернеться до попередніх настройок.
Для перегляду поточного часу в процесі
приготування натисніть на кнопку (12)
«Годинник».
ПРИГОТУВАННЯ ПРОДУКТIВ В НВЧ-ПЕЧI
Установіть рівень потужності мікрохвильової
печі та час приготування продуктів.
Приклад: Увімкнути піч на 10 хвилин з рівнем
потужності 80%, для цього виконайте наступні
кроки з встановлення:
Відкрийте дверці (2) печі, натиснувши
клавішу (8), помістіть продукти у робочу
камеру та закрийте дверці (2).
Натисніть кнопку (19) «Потужність», при
цьому на дисплеї (6) відобразиться «Р 1
100% потужності та піктограма (27).
Натисніть цифрову кнопку (13) «8», для
установлення рівня потужності 80% «Р 8».
Натисніть кнопку (9) «Час» і цифровими
кнопками (13) встановіть час приготування
«10 : 00».
Натисніть кнопку (15) «Старт» для початку
приготування.
Під час роботи печі на дисплеї (6) відо-
бражається решта часу приготування і сві-
тяться піктограми (27) та (25).
Після закінчення процесу приготування
продуктів піч вимкнеться, прозвучать зву-
кові сигнали, і на дисплеї (6) з’явиться бли-
мальний надпис «End», якщо не зроблено
жодних дій, то через 2 хвилини повторно
прозвучать звукові сигнали.
Таблиця вибору потужності
Цифрові
кнопки
Зображення
на дисплеї
Потужність печі
1 Р 1 10%
2 Р 2 20%
3 Р 3 30%
4 Р 4 40%
Цифрові
кнопки
Зображення
на дисплеї
Потужність печі
5 Р 5 50%
6 Р 6 60%
7 Р 7 70%
8 Р 8 80%
9 Р 9 90%
10 Р 10 100%
Примітка: якщо у ході установлення програми
приготування була натиснута кнопка (16)
«Стоп» або протягом 20 сек. не буде виконано
жодних операцій, то настройки мікрохвильо-
вій печі повернуться до попереднього стану.
Розморожування продуктів за вагою
Відкрийте дверці (2) печі, натиснувши
клавішу (8), помістіть продукти у робочу
камеру та закрийте дверці (2).
Натисніть кнопку (10) «Розморожування за
вагою», на дисплеї (6) відобразяться сим-
воли «d розморожування м’яса і пік-
тограма (21), повторними натисненнями
кнопки (10) можна вибрати режими роз-
морожування: – «d 2» – розморожування
птиці; – «d – розморожування морепро-
дуктів.
Цифровими кнопками (13) установіть вагу
продуктів. Введена вага продуктів може
бути у діапазоні від 100 до 2300 г.
Натисніть кнопку (15) «Старт» для початку
процесу розморожування за вагою про-
дуктів.
Під час розморожування продуктів на дис-
плеї (6) відображатиметься решта часу
розморожування, піктограми (21, 25) сві-
титимуться.
Після закінчення процесу приготування
продуктів піч вимкнеться, прозвучать зву-
кові сигнали, і на дисплеї (6) з’явиться бли-
мальний надпис «End», якщо не зроблено
жодних дій, то через 2 хвилини повторно
прозвучать звукові сигнали.
Розморожування продуктів за часом
Відкрийте дверці (2) печі, натиснувши
клавішу (8), помістіть продукти у робочу
камеру та закрийте дверці (2).
Натисніть кнопку (12) «Швидке розморо-
жування», при цьому на дисплеї (6) відо-
бразяться символи « : 0» і піктограма (28).
IM VT-2452.indd 40 28.12.2016 11:39:02