Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [42/56]
42
УКРАЇНЬСКА
Установіть потужність і час приготування
продуктів (див. розділ «Приготування про-
дуктів».
Натисніть кнопку (15) «Старт», при цьому на
дисплеї відобразиться поточний час і пікто-
грама (23) блиматиме.
Процес приготування почнеться, коли
поточний час зійдеться з встановленим
часом, при цьому прозвучать звукові сиг-
нали. На дисплеї (6) відображатиметься
решта часу приготування і світитимуться
відповідні піктограми режимів роботи.
Після закінчення процесу приготування
продуктів піч вимкнеться, прозвучать зву-
кові сигнали, і на дисплеї (6) з’явиться бли-
мальний надпис «End», якщо не зроблено
жодних дій, то через 2 хвилини повторно
прозвучать звукові сигнали.
Встановлений час початку приготування
можна перевірити, натиснувши кнопку (14)
«Установлення», час початку приготування
висвічуватиметься на дисплеї (6) протягом
5 секунд.
Функція блокування
Блокування: натисніть і утримуйте кнопку (16)
«Стоп» протягом 3 секунд, прозвучить звуко-
вий сигнал і на дисплеї (6) відобразиться пік-
тограма (24).
Скасування блокування: У режимі блокування
натисніть і утримуйте кнопку (16) «Стоп» про-
тягом 3 секунд, прозвучить звуковий сигнал і
піктограма (24) погасне.
Перегляд встановлених режимів
У режимі одноетапного приготування
натисніть кнопку (19) «Потужність», на дис-
плеї (6) відобразиться протягом 5 секунд
встановлена потужність приготування.
Встановлений час початку приготування
можна перевірити, натиснувши кнопку (14)
«Установлення», час початку приготування
буде висвічуватиметься на дисплеї (6) про-
тягом 5 секунд.
У режимі одноетапного приготування натис-
ніть кнопку (17) «Годинник» для перегляду
поточного часу, поточний час відобража-
тиметься на дисплеї (6) протягом 5 секунд.
Показання на дисплеї
У режимі очікування на дисплеї (6) відо-
бражається поточний час і розділові
крапки (15) блимають.
У режимі введення програм приготу-
вання продуктів на дисплеї (6) відобра-
жатимуться відповідні значення і пікто-
грами.
Під час роботи на дисплеї (6) відобража-
тиметься решта часу приготування і пікто-
грами режимів роботи.
Звукові сигнали
Кожне натиснення кнопок на панелі управ-
ління (7) підтверджується звуковим сигна-
лом.
Після закінчення часу роботи програми
прозвучать звукові сигнали.
При неправильному введенні даних про-
звучать два звукові сигнали.
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
Регулярно робіть чищення пристрою.
Відсутність належного догляду за піччю
може несприятливо вплинути на роботу
приладу, спричинити зношення його по-
верхонь та створити можливу небезпеку
для користувача.
Перед чищенням вимкніть піч і витягніть
вилку мережевого шнура з електричної
розетки.
Не допускайте потрапляння вологи на
панель управління, протирайте її м’якою,
злегка вологою тканиною, після чого
витріть досуха.
Тримайте робочу камеру печі в чистоті.
Якщо на стінках печі залишилися шматочки
продуктів або патьоки, видаліть їх вологою
серветкою.
При сильно забрудненій робочій камері
можна використовувати м’який миючий
засіб.
Не використовуйте абразивні мийні засоби
та дротяні щітки для чищення зовнішніх та
внутрішніх поверхонь печі. Стежте за тим,
щоб вода або миючий засіб не потрапили
в отвори на кришці та корпусі, призначені
для відведення повітря та пари.
Забороняється використовувати миючі
засоби на основі аміаку.
Зовнішню поверхню протирайте чистою,
злегка вологою тканиною.
Дверці печі завжди мають бути чистими.
Не допускайте скупчування крихт та шма-
точков їжі між дверцями та передньої
панеллю печі, це перешкоджає нормаль-
ному закриттю дверец.
IM VT-2452.indd 42 28.12.2016 11:39:02