Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [35/56]
35
УКРАЇНЬСКА
УВАГА! Всі роботи по обслуговуванню і
ремонту пристрою, пов’язані із зняттям
кришок, що забезпечують захист від дії
мікрохвильової енергії, повинні виконува-
тися тільки спеціалістами!
УВАГА! Рідини і інші продукти не мож-
на розігрівати в закритих ємностях, щоб
уникнути вибуху упаковки!
УВАГА! Цей пристрій не призначений для
використання особами (включаючи дітей)
зі зниженими фізичними, психічними
і розумовими здібностями або при від-
сутності у них досвіду або знань, якщо
вони не знаходяться під контролем або
не проінструктовані щодо використання
пристрою особою, відповідальною за їх
безпеку.
УВАГА! При пошкодженні мережного
шнура його заміну необхідно робити в
авторизованому (уповноваженому) сер-
вісному центрі, вказаному у гарантійному
талоні та на сайті vitek.ru.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Зовнішні поверхні печі
схильні до нагрівання під час роботи печі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Температура внутріш-
ніх поверхонь робочої камери може бути
високою під час роботи пристрою.
Необхідно регулярно чистити піч та вида-
ляти всі залишки їжі.
Недостатня чистота печі може спричинити
пошкодження поверхні, що може скоро-
тити термін служби приладу та спричинити
виникнення небезпечної ситуації.
Даний пристрій не призначений для приве-
дення в дію зовнішнім таймером або систе-
мою дистанційного управління.
Цей прилад призначений для викорис-
тання в побутових та аналогічних умовах,
таких як:
їдальні для співробітників у крамницях,
офіси та інші службові приміщення;
садиби;
готелі, мотелі та інші приміщення, що
зв’язані з проживанням;
готелі з умовами проживання типу
“ліжко та сніданок”.
Мікрохвильова піч призначена тільки для
розігрівання продуктів та напоїв. Сушіння
їжі та одягу, підігрівання грілок, пантофлів,
губок, вологої тканини та подібних предме-
тів може спричинити ризик пошкодження,
запалення або пожежі.
Прилад не має розташовуватися у шафі.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Перед початком експлуатації електроприладу
уважно прочитайте цю інструкцію з експлуата-
ції і збережіть її для використання в якості до-
відкового матеріалу.
Використовуйте пристрій лише по його пря-
мому призначенню, як викладено в даній
інструкції. Неправильне поводження з при-
ладом може привести до його поломки, спри-
чинення шкоди користувачеві або його майну.
Щоб уникнути опіків, ураження електрич-
ним струмом, пожежі, дії витоку мікро-
хвильового випромінювання і спричинен-
ня шкоди здоров’ю, необхідно дотриму-
ватися заходів обережності, приведених
нижче.
Перед першим включенням печі переко-
найтеся, що напруга в електричній мережі
відповідає напрузі, вказаній на корпусі при-
строю.
Використовуйте мікрохвильову піч лише по
її прямому призначенню, як викладено в
даній інструкції.
Мікрохвильова піч призначена для приготу-
вання їжі і розігрівання готових блюд.
Не вмикайте піч без продуктів.
Щоб уникнути ризику займання в робо-
чій камері печі дотримуйтеся заходів
безпеки:
при розігріванні їжі в пластиковій або
паперовій упаковці стежте за проце-
сом розігрівання, щоб не допустити
займання упаковки;
перш, ніж помістити в піч паперові або
пластикові пакети, видаліть з них дро-
тяні закрутки (фіксатори);
якщо сталося займання усередині печі,
негайно вимкніть її, від’єднайте від
мережі і залиште дверці закритими, щоб
не дати вогню поширитися.
не використовуйте робочу камеру печі
для зберігання яких-небудь предметів,
не залишайте в ній папір або продукти.
Даний пристрій не призначений для приве-
дення в дію зовнішнім таймером або систе-
мою дистанційного керування.
Посуд заздалегідь перевірте на придат-
ність для використання в мікрохвильовій
печі.
Посуд може сильно нагріватися, отриму-
ючи тепло від готуються продуктів, тому
необхідно користуватися рукавицями або
прихватками.
IM VT-2452.indd 35 28.12.2016 11:39:01