Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [36/56]
36
УКРАЇНЬСКА
Будьте обережні, коли виймайте посуд з
печі, оскільки бурхливе закипання рідин
може відбуватися вже після завершення їх
розігрівання в мікрохвильовій печі.
Забороняється готувати і розігрівати в
мікрохвильовій печі яйця в шкаралупі
і яйця, зварені на твердо, оскільки вони
можуть вибухнути із-за надмірного підви-
щення внутрішнього тиску.
Пляшечки для годування дитини й банки з
дитячим харчуванням варто поміщати в піч
без кришок і сосок. Вміст потрібно перемі-
шувати або періодично струшувати. Перед
годуванням дитини необхідно перевірити
температуру умісту баночки або пляшечки,
щоб не допустити опіків.
Ніколи не залишайте працюючий пристрій
без нагляду.
З міркувань безпеки дітей не залишайте
поліетиленові пакети, що використову-
ються як упаковка, без нагляду.
Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліети-
леновими пакетами або пакувальної плівкою.
Загроза задухи!
Будьте особливо уважні, якщо поряд з пра-
цюючим пристроєм знаходяться діти або
особи з обмеженими можливостями.
Не дозволяйте дітям торкатися приладу та
мережного шнура під час роботи.
Цей пристрій не призначений для вико-
ристання особами (включаючи дітей) зі
зниженими фізичними, психічними і розу-
мовими здібностями або при відсутності у
них досвіду або знань, якщо вони не знахо-
дяться під контролем або не проінструкто-
вані щодо використання пристрою особою,
відповідальною за їх безпеку.
Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допус-
тити використання приладу як іграшки.
Не закривайте вентиляційні отвори на кор-
пусі мікрохвильової печі.
Не занурюйте мережевий шнур і вилку мере-
жевого шнура у воду або будь-які інші рідини.
Уникайте контакту мережевого шнура
і вилки мережевого шнура з гарячими
поверхнями і гострими кромками меблів.
При від’єднанні вилки мережевого шнура
від електричної розетки тримайтеся за
вилку мережевого шнура, а не за мереже-
вий шнур.
Не доторкайтесь до вилки мережевого
шнура мокрими руками, це може привести
до ураження електричним струмом.
Забороняється самостійно ремонтувати
пристрій. Не розбирайте пристрій само-
стійно, при виникненні будь-яких несправ-
ностей, а також після падіння пристрою
вимкніть пристрій з розетки та зверніться
до будь-якого авторизованого (уповнова-
женого) сервісного центру за контактними
адресами, вказаними у гарантійному талоні
та на сайті vitek.ru.
Забороняється використовувати прилад
поза приміщеннями.
Перевозьте пристрій лише в заводській
упаковці.
Для захисту навколишнього середовища
після закінчення терміну служби пристрою
не викидайте його разом з побутовими від-
ходами, передайте пристрій у спеціалізо-
ваний пункт для подальшої утилізації.
Зберігайте пристрій у місцях, недоступ-
них для дітей і людей з обмеженими мож-
ливостями.
ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛИШЕ ДЛЯ ПО-
БУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАЗЕМЛЕННЯ ПЕЧІ
Мікрохвильова піч має бути надійно заземлена.
В разі якого-небудь замикання заземлення зни-
жує ризик удару електрострумом, оскільки ста-
неться відтік струму по заземляючому дроту. У
мікрохвильовій печі використовуються мереже-
вий шнур з заземлюючим дротом і мережева
вилка з контактом заземлення.
Вилка підключається до електромережевої
розетки, яка також повинна мати контакт за-
землення.
Попередження:
Використання мережевої вилки з контак-
том заземлення, увімкненої в розетку, яка
не має контакту заземлення, може при-
вести до ризику отримання удару електро-
струмом.
Проконсультуйтеся з кваліфікованим елек-
триком, якщо вам не ясні інструкції по
заземленню печі або існують сумніви, що
мікрохвильова піч надійно заземлена.
В цілях запобігання заплутування мереже-
вого шнура мікрохвильова піч забезпечена
коротким мережевим шнуром.
При необхідності використання подовжу-
вача використовуйте лише 3-дротяний
подовжувач з контактом заземлення на
мережевій вилці і в електричній розетці.
IM VT-2452.indd 36 28.12.2016 11:39:01