Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [45/56]
45
КЫРГЫЗ
МИКРОТОЛКУНДУУ МЕШ VT-2452 W
Колдонуу эрежелери
Сыпаттама
1. Меш эшиктин бекитмелери
2. Меш эшиги
3. Айнек табагынын таянычы
4. Айнек табак
5. Микротолкундар чыгуучу жай
6. Дисплей
7. Башкаруу панели
8. Эшикти ачуу баскычы
Башкаруу панели
9. «Мөөнөт» баскычы бышыруу мөөнөтүн
таңдоо
10. «Салмагы боюнча эритүү» баскычы –
азыктарды салмагы боюнча эритүү үчүн
колдонулат
11. «Эсте тутуу» баскычы бир нече
этаптан: азыктарды эритүү, микротолкун
режиминде бышыруу – даярдоо процессти
программалоо үчүн колдонуңуз
12. «Тез эритүү» – азыктарды этритүү
мөөнөтүн таңдоо үчүн колдонулат
13. Цифралуу баскычтар
14. «Коюу» баскычы бышырууну баштоо
убакытты коюу
15. «Старт» баскычы – мешти күйгүзүү
16. «Стоп» баскычы ар кайсы бышыруу
режимин токтотуу/туура эмес коюлган
маалыматты кайра орнотуу, бышыруу
программасын жокко чыгаруу,
блокировканы иштетүү
17. «Саат» баскычы кезектеги саатты коюу
18. «Экспресс» баскычы азыктарды тез
бышыруу, эритүү
19. «Кубаттуулук» баскычы микротолкундуу
бышыруунун кубаттуулугун таңдоо
Дисплей (6)
20. Цифралуу сегменттер
21. «Салмагы боюнча эритүү» режиминин
пиктограммасы
22. Бөлгүч чекиттер
23. Бышырууну баштоо убакыттын
пиктограммасы
24. Блокировкалоо режимин иштетүү
пиктограммасы
25. Микротолкундуу бышыруу режиминин
пиктограммасы
26. Азыктарды бышыруунун экинчи этабынын
пиктограммасы
27. Азыктарды бышыруунун биринчи этабынын
пиктограммасы
28. «Тез эритүү» режиминин пиктограммасы
Көңүл буруңуздар!
Кошумча коргонуу үчүн ванна бөлмөсүндөгү
электр тармагында потенциалдуу
иштеткен тогу 30 мА ашырбаган коргоп
өчүрүүчү аспабын (устройство защитного
отключения УЗО) орнотулушу максатка
ылайыктуу. Аспапты орнотулуш үчүн
адиске кайрылыңыз.
МИКРОТОЛКУНДУУ ЭНЕРГИЯНЫН
ТААСИРИНИН КОРКУНУЧУН ЖОЮУ ҮЧҮН
АЛДЫН АЛА ЧАРАЛАР
Микротолкундуу нурдануу коопчулукту
жаратканынан мешти ачык эшиги менен
иштетүүгө тыюу салынат.
Меш эшигинин коргоо блокировкаларынын
электр тизмектерине өзгөртүүлөрдү
киргизбеңиз.
Меш корпусу менен эшигинин арасына
эч кандай буюмдарды салбай, эшиктин
ички бетинен кирди же жуучу каражттын
калдыктарын кылдаттык менен кетирип
туруңуз.
Микротолкундар чыккан жери (5) слюда
пластинасы менен жабылган, пластинаны
алып салбай, анын тазалыгын сактап туруңуз.
Бузулуусу бар мешти иштетпеңиз, меш
эшиги туура жабылуусу өзгөчө маанилүү.
Төмөнкүдөн этият болуңуз:
эшиктин бузулуулары (мисалы, ал
кыйшайып калганы),
шарнирлердин жана бекитмелердин
бузулуулары (алар сынып же бошоп
калганы),
кароочу терезе ичиндеги экрандоо
панжаранын бузулуулары.
Мешти жөнгө салууну же оңдотууну кепилдик
талонундагы же vitek.ru сайтындагы
тизмесине кирген автордоштурулган
(ыйгарым укуктуу) тейлөө борборлорунун
адистери гана өткөзүү зарыл.
КООПСУЗДУКТУН МААНИЛҮҮ ЧАРАЛАРЫ
УШУЛ КОЛДОНМОНУ КӨҢҮЛ КОЮП ОКУП-
УЙРӨНҮП, МААЛЫМАТ КАТАРЫ САКТАП
АЛЫҢЫЗ
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР! Эшиктин же эшик
тыгыздоочуларынын бузулуулары пайда
IM VT-2452.indd 45 28.12.2016 11:39:02