Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [52/56]
52
КЫРГЫЗ
Азыктарды салмагы боюнча эритүү
процессти баштоо үчүн (15) «Старт»
баскычын басыңыз.
Азыктарды эритүү мезгилде дисплейде
(6) эритүүнүн калган мөөнөтү көрсөтүлүп,
(21, 25) пиктограммалар күйүп турат.
Азыктарды даярдоо процесси бүткөндө меш
өчүп, үн сигналдар чыгып, дисплейде (6)
«End» белгиси күйүп-өчүп турат, эч кандай
аракеттер жасалбай турса 2 мүнөттөн кийин
кайрадан үн сигналдар чыгат.
Азыктарды мөөнөт боюнча эритүү
(8) баскычын басып, мештин эшигин (2)
ачыңыз, азыктарды иштөө камерасына
салып, эшикти (2) жабыңыз.
(12) «Тез эритүү» баскычын басыкыз, анда
дисплейде (6) « : символ менен (28)
пиктограмма пайда болот.
Цифралуу баскычтар (13) аркылуу
азыктарды эритүү мөөнөтүн таңдаңыз.
Азыктарды эритүүнүн мүмкүн мөөнөтү
5 секундадан 99 мин. 99 секундага чейин.
Азыктарды эритүү мезгилде дисплейде
(6) эритүүнүн калган мөөнөтү көрсөтүлүп,
(28, 25) пиктограммалар күйүп турат.
Азыктарды даярдоо процесси бүткөндө
меш өчүп, үн сигналдар чыгып, дисплейде
(6) «End» белгиси күйүп-өчүп турат, эч
кандай аракеттер жасалбай турса 2
мүнөттөн кийин кайрадан үн сигналдар
чыгат.
«Экспресс» тез даярдоо режими
(8) баскычын басып, мештин эшигин (2)
ачыңыз, азыктарды иштөө камерасына
салып, эшикти (2) жабыңыз.
Толугу кубаттуулугу менен 15 секунд
мөөнөттүн ичинде даярдоо үчүн (18)
«Экспресс» баскычын басыңыз, (18)
баскычын кайра басканда 15 секунд
мөөнөтү кошулат, андан кийин (18) баскычты
басканда мөөнөт кошуу кадамы 30 сек.,
андан кийин кошуу кадамы 1 минутага
барабар, сиз кое алган максималдуу мөөнөт
2 минутаны түзөт.
Тез даярдо режимин иштетүү үчүн (15)
«Старт» баскычын басыңыз.
Азыктарды даярдоо процесси бүткөндө меш
өчүп, үн сигналдар чыгып, дисплейде (6)
«End» белгиси күйүп-өчүп турат, эч кандай
аракеттер жасалбай турса 2 мүнөттөн кийин
кайрадан үн сигналдар чыгат.
Азыктарды эки этап аркылуу даярдоо
Мисалы: азыктарды 20 минутанын ичинде
100% кубаттуулук менен даярдап, андан кийин
5 минутанын ичинде 50% кубаттуулугу менен
даярдоо.
(8) баскычын басып, мештин эшигин (2)
ачыңыз, азыктарды иштөө камерасына
салып, эшикти (2) жабыңыз.
(11) «Эсте тутуу» баскычын басыңыз, анда
дисплейде (6) даярдоонун биринчи этаптын
программасы көрсөтүлөт (27).
(19) «Кубаттуулук» баскычын басыңыз, анда
дисплейде «Р 10» кубаттуулугу жана (27)
пиктограммасы пайда болот.
(9) «Мөөнөт» баскычын басыңыз, дисплейде
« : символдор пайда болуп, (27)
пиктограммасы күйөт.
Цифралуу баскычтар (13) менен «20 :
00» минут азыктарды биринчи этабында
даярдатуунун мөөнөтүн коюңуз.
Кайрадан (11) «Эсте тутуу» баскычын
басыңыз, дисплейде азыктарды даярдоонун
экинчи этаптын пиктограммасы (26) пайда
болот.
(19) «Кубаттуулук» баскычын басыңыз, анда
дисплейде «Р 10» кубаттуулугу көрсөтүлөт,
бул этап үчүн 50% кубаттуулуун коюу үчүн
«5» цифралык баскычын (13) басыңыз,
даярдоонун экинчи этаптын пиктограммасы
(26) күйөт.
(9) «Мөөнөт» баскычын басыңыз, дисплейде
« : символдор пайда болуп, (27)
пиктограммасы күйөт.
Цифралуу баскычтар (13) аркылуу экинчи
этаптын « 5 : 00» минут мөөнөтүн коюңуз.
Эки этап аркылуу азыктарды даярдап баштоо
үчүн (15) «Старт» баскычын басыңыз.
Азыктарды даярдоо учурунда дисплейде
(6) биринчи этаптын калган мөөнөтү
көрсөтүлүп, (27) пиктограммасы күйөт.
Даярдоонун биринчи этабы бүткөндө үн
сигналы чыгып, меш экинчи этабынын
режимине өтөт, дисплейде (6) экинчи
этаптын калган мөөнөтү көрсөтүлүп, (26)
пиктограммасы күйөт.
Азыктарды даярдоо процесси бүткөндө меш
өчүп, үн сигналдар чыгып, дисплейде (6)
«End» белгиси күйүп-өчүп турат, эч кандай
аракеттер жасалбай турса 2 мүнөттөн кийин
кайрадан үн сигналдар чыгат.
Эскертүү:
Даярдоо процессине азыктарды эритүү кирсе,
ал биринчи болуу зарыл.
IM VT-2452.indd 52 28.12.2016 11:39:03