Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [31/56]
31
ҚазаҚша
тұрады. Бірінші сатыдағы әзірлеудің уақыты
аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал
шығады және пеш екнші сатыдағы әзірлеу
режиміне көшеді, дисплейде (6) екінші
сатыдағы әзірлеу уақыты көрсетіледі және
пиктограмма (26) жанып тұрады.
Тағамдарды әзірлеу процесі аяқталғаннан
кейін пеш сөнеді, дыбыстық сигналдар
шығады, және дисплейде (6) «End» жанып-
сөнетін жазу пайда болады, егер ешқандай
әрекеттер жүзеге асырылмаса, онда 2
минуттан кейін қайтадан дыбыстық сигналдар
шығады.
Ескерту:
Егер тағамдарды әзірлеу процесіне тағамдарды
еріту қызметі қосылған болса, онда ол бірінші
болуы керек.
Әзірлеуді бастау уақытын белгілеу
Мысал: « 2 : 12» әзірлеуді бастау, бұл үшін
белгілеу бойынша келесі қадамдарды орындаңыз:
Батырманы (8) басып, пештің есігін (2)
ашыңыз, тағамдарды жұмыс камерасына
салыңыз және есігін (2) жабыңыз.
Ағымдағы уақытты белгілеу дұрыстығын
тексеріңіз.
«Белгілеу» (14) батырмасын басыңыз, осы
кезде дисплейде « : 0» таңбалары және
пиктограмма (23) көрсетіледі.
Санды батырмалармен (13) әзірлеуді бастау
уақытын « 2 : 12» белгілеңіз.
Тағамдарды әзірлеудің қуатын және уақытын
белгілеңіз («Тағамдарды әзірлеу» тарауын
қар.).
«Старт» батырмасын (15) басыңыз,
осы кезде дисплейде ағымдағы уақыт
көрсетіледі және пиктограмма (23) жанып-
сөніп тұрады.
Ағымдағы уақыт белгіленген уақытпен
сәйкес келгенде әзірлеу процесі басталады,
осы кезде дыбыстық сигналдар шығады.
Дисплейде (6) қалған әзірлеу уақыты
көрсетіледі, және жұмыс режимдерінің
сәйкес пиктограммалары жанып тұрады.
Тағамдарды әзірлеу процесі аяқталғаннан
кейін пеш сөнеді, дыбыстық сигналдар
шығады, және дисплейде (6) «End»
жанып-сөнетін жазу пайда болады, егер
ешқандай әрекеттер жүзеге асырылмаса,
онда 2 минуттан кейін қайтадан дыбыстық
сигналдар шығады.
Белгіленген әзірлеуді бастау уақытын
«белгілеу» батырмасын (14) басып тексеруге
болады, әзірлеуді бастау уақыты дисплейде
(6) 5 секунд бойы жанып тұрады.
Бөгеттеу қызметі
Бөгеттеу: «Стоп» батырмасын (16) 3 секунд
бойы басып ұстап тұрыңыз, дыбыстық сигнал
шығады және дисплейде (6) пиктограмма (24)
көрсетіледі.
Бөгеттеуді болдырмау: Бөгеттеу режимінде
«Стоп» батырмасын (16) 3 секунд бойы басып
ұстап тұрыңыз, дыбыстық сигнал шығады және
пиктограмма (24) сөнеді.
Белгіленген режимдерді қарау
Бірсатылы әзірлеу режимінде «Қуат»
батырмасын (19) басыңыз, дисплейде (6)
белгіленген әзірлеу қуаты 5 секунд бойы
көрсетіледі.
«Белгілеу» батырмасын (14) басып,
белгіленген әзірлеуді бастау уақытын
тексеруге болады, әзірлеуді бастау уақыты
дисплейде (6) 5 секунд бойы көрсетіледі.
Бірсатылы әзірлеу режимінде ағымдағы
уақытты қарау үшін «Сағат» батырмасын
(17) басыңыз, ағымдағы уақыт дисплейде (6)
5 секунд бойы көрсетіледі.
Дисплейдегі көрсетілімдер
Күту режимінде, дисплейде (6) ағымдағы
уақыт көрсетіледі және бөлетін нүктелер
(15) жанып-сөніп тұрады.
Тағамдарды әзірлеу бағдарламаларын
енгізу режимінде, дисплейде (6) сәйкес
мәндер мен пиктограммалар көрсетіледі.
Жұмыс істеген уақытта дисплейде (6) қалған
әзірлеу уақыты және жұмыс режимдерінің
пиктограммалары көрсетіледі.
Дыбыстық сигналдар
Басқару тақтасындағы (7) әр басу дыбыстық
сигналмен расталады.
Бағдарламаның жұмыс істеу уақыты
аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады.
Мәліметтер бұрыс енгізілген кезде екі
дыбыстық сигнал шығады.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ
Құралды үнемі тазалап отырыңыз. Пешті
жиі тазаламау салдарынан оның беті тез
тозып қалуы мүмкін, ал бұл аспаптың
дұрыс жұмыс істеуіне кері әсерін тигізеді
және пайдаланушы үшін де қауіп төндіруі
мүмкін.
IM VT-2452.indd 31 28.12.2016 11:39:01