Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [30/56]
30
ҚазаҚша
«Салмағы бойынша еріту» батырмасын (10)
басыңыз, дисплейде (6) «d таңбалары
етті еріту және пиктограмма (21) көрсетіледі,
батырманы (10) қайталап басып еріту
режимдерін: «d құс етін ерітуді; «d
теңіз тағамдарын ерітуді таңдауға болады.
Санды батырмалармен (13) тағамдардың
салмағын белгілеңіз. Тағамдардың
енгізілетін салмағы 100 2300 г ауқымында
болуы мүмкін.
Тағамдарды салмағы бойынша ерітуді
бастау үшін «Старт» батырмасын (15)
басыңыз.
Тағамдарды еріту уақытында дисплейде (6)
ерітудің қалған уақыты және көрсетіледі, ,
пиктограммалар (21, 25) жанып тұрады.
Тағамдарды әзірлеу процесі аяқталғаннан
кейін пеш сөнеді, дыбыстық сигналдар
шығады, және дисплейде (6) «End»
жанып-сөнетін жазу пайда болады, егер
ешқандай әрекеттер жүзеге асырылмаса,
онда 2 минуттан кейін қайтадан дыбыстық
сигналдар шығады.
Тағамдарды уақыт бойынша еріту
Батырманы (8) басып, пештің есігін (2)
ашыңыз, тағамдарды жұмыс камерасына
салыңыз және есігін (2) жабыңыз.
«Жылдам еріту» батырмасын (12) басыңыз,
осы кезде дисплейде (6) « : таңбалары
және пиктограмма (28) көрсетіледі.
Санды батырмалармен (13) тағамдарды еріту
уақытын белгілеңіз. Тағамдарды ерітудің
мүмкін уақыты 5 сек-тан 99 мин. 99 сек-қа
дейін
Тағамдарды еріту уақытында дисплейде
(6) ерітудің қалған уақыты көрсетіледі,
пиктограммалар (28, 25) жанып тұрады.
Тағамдарды әзірлеу процесі аяқталғаннан
кейін пеш сөнеді, дыбыстық сигналдар
шығады, және дисплейде (6) «End»
жанып-сөнетін жазу пайда болады, егер
ешқандай әрекеттер жүзеге асырылмаса,
онда 2 минуттан кейін қайтадан дыбыстық
сигналдар шығады.
«Экспресс» жылдам әзірлеу режимі
Батырманы (8) басып, пештің есігін (2)
ашыңыз, тағамдарды жұмыс камерасына
салыңыз және есігін (2) жабыңыз.
15 секунд бойы толық қуатпен әзірлеуді
бастау үшін «Экспресс» батырмасын (18)
басыңыз, батырманы (18) қайталап басу,
тағы 15 секундты қосады, батырманы (18)
келесі басу кезінде белгілеу қадамы 30 сек-қа
тең, одан әрі белгілеу қадамы 1 минутқа
тең, сіз белгілей алатын максималды уақыт
2 минутты құрайды.
Жылдам әзірлеу режимін бастау үшін
«Старт» батырмасын (15) басыңз.
Тағамдарды әзірлеу процесі аяқталғаннан
кейін пеш сөнеді, дыбыстық сигналдар
шығады, және дисплейде (6) «End»
жанып-сөнетін жазу пайда болады, егер
ешқандай әрекеттер жүзеге асырылмаса,
онда 2 минуттан кейін қайтадан дыбыстық
сигналдар шығады.
Тағамдарды екі сатыда әзірлеу
Мысал: тағамдарды 20 минут бойы 100%
қуатпен әзірлеу және 5 минут бойы 50% қуатпен
әзірлеуді жалғастыру.
Батырманы (8) басып, пештің есігін (2)
ашыңыз, тағамдарды жұмыс камерасына
салыңыз және есігін (2) жабыңыз.
«Жад» батырмасын (11) басыңыз, осы
кезде дисплейде (6) әзіролеудің бірінші
сатысының пиктограммасы (27) көрсетіледі.
«Қуат» батырмасын (19) басыңыз,
дисплейде «Р 10» қуаты көрсетіледі және
пиктограмма (27) жанып тұрады.
«Уақыт» батырмасын (9) басыңыз,
дисплейде « : таңбалары көрсетіледі
және пиктограмма (27) жанып тұрады.
Санды батырмалармен (13) тағамдардың
бірінші сатысындағы әзірлену уақытын «20 :
00» минут етіп белгілеңіз.
«Жад» батырмасын (11) қайталап басыңыз,
дисплейде тағамдарды әзірлеудің екінші
сатысының пиктограммасы (26) жанады.
«Қуат» батырмасын (19) басыңыз,
дисплейде «Р 10» қуаты көрсетіледі, 50%
қуатты белгілеу үшін «5» санды батырмасын
(13) басыңыз, әзірлеудің екінші сатысының
пиктограммасы (26) жанып тұрады.
«Уақыт» батырмасын (9) басыңыз,
дисплейде « : таңбалары көрсетіледі
және пиктограмма (27) жанып тұрады.
Санды батырмалармен (13) әзірлеудің екінші
сатысының уақытын белгілеңіз « 5 : 00» минут.
Тағамдарды әірлеудің екі сатыда әзірлеуді
бастау үшін «Старт» батырмасын (15)
басыңыз.
Тағамдарды әзірлеу уақытында дисплейде
(6) бірінші сатының қалған уақыты
көрсетіледі, пиктограмма (27) жанып
IM VT-2452.indd 30 28.12.2016 11:39:01