Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [39/56]
39
УКРАЇНЬСКА
Металеві закрутки
Металеві закрутки можуть викликати іскріння або загоряння
упаковки під час приготування/розігрівання продуктів.
Паперові пакети
Паперові пакети можуть викликати загоряння в мікрохвильовій печі.
Мило
Мило може розплавитися й викликати забруднення робочої
камери мікрохвильової печі.
Дерево
Дерев’яний посуд може висохнути, розтріснутися й запалитися.
ЗБИРАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ
Після зберігання мікрохвильової печі при
низьких температурах або після транспор-
тування печі в зимових умовах включати її
можна не раніше, ніж через 3 години пере-
бування при кімнатній температурі в роз-
пакованому вигляді.
Видаліть пакувальний матеріал і аксесуари
з робочої камери печі.
Огляньте мікрохвильову піч на предмет
будь-яких пошкоджень. Особливу увагу
приділите справності дверец печі. Якщо ви
виявили яку-небудь несправність, не вста-
новлюйте і не вмикайте мікрохвильову піч.
Захисне покриття
Корпус: Якщо на корпусі є захисна плівка,
видаліть її з поверхні корпусу.
Не видаляйте світло-сіру слюдяну плас-
тину всередині робочої камери в місці
виходу НВЧ-хвиль (5), що служить для
захисту магнетрона.
Установлення скляного піддону
1. Відкрийте дверці печі (2), натиснувши на
клавішу (8).
2. Установіть опору (3) скляного піддону у
заглиблення, яке розташоване в днищі
робочої камери.
3. Акуратно встановите скляний піддон (4) на
опору (3). Ніколи не встановлюйте скляний
піддон нижнім боком вгору.
Примітки:
Не перешкоджайте обертанню скляного
піддону (4) під час роботи печі.
Завжди використовуйте скляний піддон (4)
та опору (3) для приготування продуктів.
Продукти та посуд для приготування про-
дуктів завжди необхідно встановлювати
лише на скляний піддон (4).
Під час роботи печі скляний піддон (4)
може обертатися за годинниковою стріл-
кою або проти її.
При виникненні тріщин або відколів на
скляному піддоні (4) негайно замініть його.
УСТАНОВЛЕННЯ ПЕЧI
Перед підмиканням мікрохвильової печі
переконайтеся у тому, що робоча напруга
i споживаєма потужність НВЧ- печі відпо-
відають параметрам електричної мережі.
Підмикайте мікрохвильову піч до елек-
тричної розетки, що має надійні контакти
заземлення.
Встановіть мікрохвильову піч на тверду
плоску поверхню, здатну витримати вагу
печі з максимальною вагою продуктів, які
будуть в неї готуватися.
Не встановлюйте піч в місцях з підвищеною
вологістю і високою температурою, а також
поблизу легкозаймистих предметів.
Встановлюйте піч у місцях, недоступних
для дітей.
Установіть піч так, щоб від стіни до задньої
й бічної стінок печі залишалася відстань не
менш 20 см, а вільний простір над піччю
становив не менш 30 см.
Не знімайте опорні ніжки з днища печі.
Не закривайте вентиляційні отвори на кор-
пусі печі.
Необхідно розміщати мікрохвильову піч
удалині від телевізійних приймачів і раді-
оприймачів, щоб уникнути з’явлення пере-
шкод при прийманні теле- та радіосигналів.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
У випадку виходу з ладу мікрохвильової
печі з вини власника він втрачає право
безкоштовного гарантійного обслугову-
вання та ремонту.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПЕЧI
Установлення поточного часу
При увімкненні мікрохвильовій печі в мережу
прозвучить звуковий сигнал і на дисплеї (6)
відобразяться символи «1:01».
Ви можете установити час у діапазоні «1:00»
«12:59»;
Приклад: Встановити час «10:12».
Натисніть кнопку (17) «Годинник», після
цього кнопку «Стоп» (16), на дисплеї (6)
відобразиться « : 0».
IM VT-2452.indd 39 28.12.2016 11:39:02