Vitek VT-2452 W Инструкция по эксплуатации онлайн [41/56]
41
УКРАЇНЬСКА
Цифровими кнопками (13) установіть час
розморожування продуктів. Можливий час
розморожування продуктів від 5 сек. до
99 хв. 99 сек.
Під час розморожування продуктів на дис-
плеї (6) відображатиметься решта часу
розморожування, піктограми (28, 25) сві-
титимуться.
Після закінчення процесу приготування
продуктів піч вимкнеться, прозвучать зву-
кові сигнали, і на дисплеї (6) з’явиться бли-
мальний надпис «End», якщо не зроблено
жодних дій, то через 2 хвилини повторно
прозвучать звукові сигнали.
Режим швидкого приготування «Експрес»
Відкрийте дверці (2) печі, натиснувши кла-
вішу (8), помістіть продукти у робочу камеру
та закрийте дверці (2).
Натисніть кнопку (18) «Експрес» для початку
приготування при повній потужності протя-
гом 15 секунд, повторне натиснення кнопки
(18) додає ще 15 секунд, при подальшому
натисненні кнопки (18) крок установлення
складає 30 сек., далі крок установлення
дорівнює 1 хвилині, максимальний час, який
ви можете встановити, становить 2 хвилини.
Натисніть кнопку (15) «Старт» для початку
режиму швидкого приготування.
Після закінчення процесу приготування
продуктів піч вимкнеться, прозвучать зву-
кові сигнали, і на дисплеї (6) з’явиться бли-
мальний надпис «End», якщо не зроблено
жодних дій, то через 2 хвилини повторно
прозвучать звукові сигнали.
Приготування продуктів в два етапи
Приклад: приготувати продукти протягом
20 хвилин при 100% потужності і продовжити
приготування протягом 5 хвилин при 50%
потужності.
Відкрийте дверці (2) печі, натиснувши
клавішу (8), помістіть продукти у робочу
камеру та закрийте дверці (2).
Натисніть кнопку (11) «Пам’ять», при цьому
на дисплеї (6) відобразиться піктограма
першого етапу приготування (27).
Натисніть кнопку (19) «Потужність», на дис-
плеї з’явиться потужність «Р 1 і пікто-
грама (27) світитиметься.
Натисніть кнопку (9) «Час», на дисплеї відо-
бразяться символи « : і піктограма (27)
світитиметься.
Цифровими кнопками (13) установіть час
приготування продуктів на першому етапі
«20 : 00» хвилин.
Повторно натисніть кнопку (11) «Пам’ять»,
на дисплеї засвітиться піктограма другого
етапу приготування продуктів (26).
Натисніть кнопку (19) «Потужність», на дис-
плеї з’явиться потужність «Р 10», натисніть
цифрову кнопку (13) «5» для установлення
50% потужності, піктограма другого етапу
приготування (26) світитиметься.
Натисніть кнопку (9) «Час», на дисплеї відо-
бразяться символи « : і піктограма (27)
світитиметься.
Цифровими кнопками (13) установіть час
другого етапу приготування « 5 : 00» хвилин.
Натисніть кнопку (15) «Старт» для початку
приготування продуктів в два етапи.
Під час приготування продуктів на дис-
плеї (6) відображатиметься решта часу
першого етапу приготування, пікто-
грама (27) світитиметься. Після закінчення
часу приготування на першому етапі про-
звучить звуковий сигнал і піч перейде до
режиму приготування продуктів на другому
етапі, на дисплеї (6) відображатиметься
решта часу приготування на другому етапі і
піктограма (26) світитиметься.
Після закінчення процесу приготування
продуктів піч вимкнеться, прозвучать зву-
кові сигнали, і на дисплеї (6) з’явиться бли-
мальний надпис «End», якщо не зроблено
жодних дій, то через 2 хвилини повторно
прозвучать звукові сигнали.
Примітка:
Якщо процес приготування продуктів міс-
тить функцію розморожування продуктів,
то вона має бути першою.
Установлення часу початку приготування
Приклад: Почати приготування в « 2 : 12 »,
для цього виконайте наступні кроки з уста-
новлення:
Відкрийте дверці (2) печі, натиснувши кла-
вішу (8), помістіть продукти у робочу камеру
та закрийте дверці (2).
Перевірте правильність установлення
поточного часу.
Натисніть кнопку (14) «Установлення», при
цьому на дисплеї відобразяться символи
« : 0» і піктограма (23).
Цифровими кнопками (13) установіть час
початку приготування « 2 : 12».
IM VT-2452.indd 41 28.12.2016 11:39:02