Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [10/65]
1918
5 Rengöring
Precis som är fallet med din toalett
hemma är det även viktigt att
regelbundet rengöra din
bärbara toalett. Det förebygger
kalkbeläggningar och
säkerställer optimal hygien.
Använd Badrumsrengöring
utvändigt på toaletten.
Använd aldrig hem
rengöringsprodukter för rengöring
av din bärbara toalett. De kan orsaka
permanent skada på tätningar och andra
toalettkomponenter.
6 Vinteranvändning
Du kan annda din toalett som vanligt i
kallt väder förutsatt att den är placerad i
ett uppvärmt utrymme. Om inte, och om
det finns risk för frost, rekommenderar vi
att du tömmer både avfallstanken och
spolvattentanken helt och hållet.
Aqua Kem Sachets är särskilt
lämpliga för vintercamping
eftersom de är fyllda
med pulver. De är helt
vattenlösliga, enkla att
dosera och ekonomiska
att använda.
7 Underhåll
r att förnga din toaletts livslängd,
rekommenderar vi att du gör underhåll
på den regelbundet. Använd
Cassette Tank Cleaner för
avfallstanken 2 till 3 gånger
per år. Cassette Tank Cleaner
löser enkelt upp svåra
kalkbeläggningar som kan bildas
på insidan av avfallstanken.
Använd aldrig vaselin eller
vegetabilisk olja för att smörja
packningarna eftersom det kan orsaka
läckage i din avfallstank.
8 Förvaring
Om du förutser att toaletten inte kommer
att användas under en längre period, ska
du genomgående tömma, rengöra och
torka hela toaletten. Det är även ett
ypperligt tillfälle att utföra underhåll på
toaletten.
Under förvaring, rekommenderar
vi att skivan lämnas öppen för att
rhindra att den skadas och att
vattenpåfyllningslocket skruvas av
för att ventilera spolvattentanken.
Om du har en elektrisk pump,
ska batterierna tas ut.
9 Kassering
Produkten är konstruerad och tillverkad
av högkvalitativa material och
komponenter, som kan återvinnas och
återanvändas. När toaletten har nått
slutet på sin livslängd, kassera
produkten i enlighet med lokala regler.
Kassera inte toaletten med det vanliga
hushållsavfallet. Korrekt kassering av
din gamla produkt hjälper till att förhindra
potentiellt negativa konsekvenser för
miljön och människors hälsa.
3 Använda din toalett
Öppna skivan
Toaletten kan användas med öppen eller
stängd skiva. För att öppna skivan, dra i
handtaget enligt beskrivningen nedan.
rsäkra dig om att du snger skivan
helt efter användning.
Spola toaletten
Spolningen är som mest effektiv om du
r tre till fyra korta spolningar med den
manuella pumpen. En toalett med en
elektrisk pump spolar automatiskt i korta
intervaller.
Vanligt toalettpapper kan orsaka
förstoppning. Använd istället Aqua
Soft toalettpapper. Det är ett
supermjukt toalettpapper som löses upp
snabbt, förhindrar förstoppning och
underlättar tömning av avfallstanken.
r att se till att det
alltid finns
toalettpapper till
hands, finns det ett
speciellt utrymme för
toalettpappersrullen
på din toalett.
4 Tömma tanken
Avfallstank
Avfallstanken ska tömmas när
nivåindikatorn lyser röd. Koppla från
spolvattentanken från avfallstanken.
Ta din avfallstank till en godkänd
avfallshanteringsstation och töm den
via tömningsröret.
r att tömma tanken utan att
stänka omkring dig, ska du trycka
och hålla in ventilationsknappen med
tummen medan tömningsröret är riktat
nedåt.
Se bilderna 13-16 iQuick Guide’ för
visuell referens.
Om du vill fortsätta använda toaletten
efter tömning ska avfallstanken på nytt
förberedas för användning.
Våra miljövänliga produkter Aqua
Kem Green och Aqua Rinse (test ISO
11734) är inte skadliga utan kan
tömmas i en septisk tank eller i små
biologiska system på campingplatserna.
Spolvattentank
m endast ut vattnet ur
spolvattentanken om du inte planerar att
använda toaletten under en längre period
(vinterhalvåret). Töm först tanken genom
vattenpåfyllningsöppningen, pumpa
sedan ut det resterande vattnet genom
pumpen för att tömma tanken helt och
hållet. Tanken får endast tömmas vid en
godkänd avfallsstation.
Se bilderna 17-18 iQuick Guide’ för
visuell referens.
SESE