Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [63/65]
125124
Mida pean tegema, kui siibriplaat ei avane?
Pärast reisimist on võimelik, et paak on
liigse rõhu all. Keerake väljutustoru kork
lahti ja tõmmake siibriplaadi kangi aeglaselt
külgsuunas.
11 Garantii
Thetford BV pakub oma kaasaskantavate
tualettide lõpptarbijaile kolmeaastast
garantiid. Tõrgete esinemisel garantiiaja
jooksul pakub Thetford toote väljavahetamist
või parandamist omal äranägemisel.
1. Et garantii alusel nõuet esitada, peab
kasutaja viima toote müügikohta või volitatud
Thetfordi teeninduskeskusesse (www.thetford.
eu). Seal toimub nõude hindamine.
2. Garantii alusel parandamise ajal välja
vahetatud osad saavad Thetfordi omandiks.
3. Garantii ei piira kehtivaid
tarbijakaitseseadusi.
4. Garantiinõudeid, mis kuuluvad mis
tahes järgmistesse kategooriatesse, ei
rahuldata: • toodet on kasutatud uetele
mittevastavalt või kasutamisel ei ole järgitud
kasutusjuhendi juhiseid (näiteks lisaainete
nõuetele mittevastav kasutamine); • toodet on
muudetud; • tootekoodi või seerianumbrit on
muudetud; • toode on saanud kahjustada toote
tavapärasest kasutusest erinevate tingimuste
tõttu.
5. Thetfordi toodete kasutamine viisil, millega
Thetfordi tualeti eest ei hoolitseta, võib
tekitada kahjustusi, mida garantii ei kata.
Thetford ei vastuta ühegi kaotuse ja/või kahju
eest, mis on otseselt või kaudselt tingitud
tualeti kasutamisest.
Thetford i vastuta trükivigade eest ja jätab endale õiguse
tootekirjeldusse ette teatamata muudatusi teha.
5 Puhastamine
Nagu kodusegi tualeti puhul, on oluline ka
kaasaskantavat tualetti korrapäraselt
puhastada. Nii hoiate te ära kaltsiumisademe
ja tagate optimaalse hügieeni.
Ärge kasutage kaasaskantava tualeti
puhastamiseks koduse majapidamise
puhastusvahendeid. Need võivad tihendeid ja
teisi tualetiosasid püsivalt kahjustada.
6 Kasutamine talvel
Te võite oma tualetti külma ilmaga
tavapäraselt kasutada, tingimusel, et tualett
paikneb köetud kohas. Vastasel juhul võib see
külmuda ning me soovitame
jäätmekogumispaak ja loputusvee paak
täielikult tühjendada.
7 Hooldus
Et tualeti kasutusaega pikendada, soovitame
teil oma tualetti korrapäraselt hooldada.
Ärge kasutage tihendite määrimiseks
kunagi vaseliini ega taimeõli, sest see
võib põhjustada jäätmekogumispaagi leket.
8 Ladustamine
Kui te eeldate, et te oma tualetti pikema aja
jooksul ei kasuta, peate te kogu tualeti
põhjalikult tühjendama, puhastama ja
kuivatama. See on ka sobiv aeg tualeti
hoolduseks.
Soovitame ladustamise ajal jätta siibriplaat
lahti, et vältida selle kahjustamist, ja vee
täiteava kork lahti keerata, et loputusveepaaki
õhutada. Kui teil on elektriline pump,
eemaldage ka patareid.
9 Käitlemine
Teie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrge
kvaliteediga materjalidest ja osadest, mida
saab ümber töödelda ja taaskasutada. Kui teie
tualett on jõudnud oma kasutusaja lõppu,
käidelge toodet vastavalt kohalikele
seadustele. Ärge visake tualetti tavaliste
majapidamisjäätmete sekka. Teie vana toote
õige käitlemine aitab ennetada võimalikku
negatiivset mõju keskkonnale ja inimtervisele.
10 Kas teil on simusi?
Kui vajate oma tualeti kohta lisateavet,
külastage meie veebilehte: www.thetford.
eu. Kui teil on ikka veel küsimusi, siis palun
võtke ühendust klienditeenindusosakonnaga
oma riigis või kohas, kus te puhkate (vt
aadresse tagakaanelt).
Nõuetekohase ja kiire kliendiabi saamiseks
tagage, et kogu asjakohane teave oote
tüübi kohta oleks kättesaadaval (vt viimast
lehekülge).
Varuosad
Thetfordi originaalvaruosad on kättesaadavad
teie oma edasimüüja või volitatud Thetfordi
teeninduskeskuse kaudu.
KKK
Mida ma pean tegema, kui
jäätmekogumispaagi tasemeindikaator ei
öta? Kontrollige, kas jäätmekogumispaagi
ujuk on ikka õigel kohal ja ega mustus selle
toimimist ei taksita.
EE EE