Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [40/65]
7978
5 Čiště
Stejně jako záchod doma je také důleži
pravidelně čistit přenosný záchod. Předejdete
tím usazeninám vápku a zajistíte optimál
hygienu. Vnitřek mísy čistěte čisticím
prostředkem na záchodové mísy a na vnější
část záchodu používejte koupelnový čisti
prostředek.
K čištění přenosného záchodu
nepoužívejte čisticí prostředky pro
domácnost. Mohou způsobit trvalé poškození
těsnění a jiných dílů záchodu.
6 Provoz v zimě
Za chladho počasí můžete záchod normál
používat za předpokladu, že je záchod na
vyhřívaném místě. Pokud není a je riziko
mrazu, doporučujeme, abyste zcela vyprázdnili
odpadovou nádrž i splachovací nádržku.
7 Údržba
K prodloužení životnosti záchodu
doporučujeme jeho pravidelnou údržbu.
K mazání těsnění nikdy nepoužívejte
vazelínu ani rostlinný olej, jelikož by to
mohlo způsobit netěsnosti odpadové nádrže.
8 Skladování
Pokud očekáváte, že záchod nebude na delší
období používán, celý záchod musíte důkladně
vyprázdnit, vistit a vysušit. Toto je také
vhodná doba k provedení údržby.
Během skladování doporučujeme ponechat
čko otevřené, aby se předešlo jeho poškození
a uvolnit víčko plnění vody, aby se splachovací
nádržka odvětrávala. Máte-li elektrické
čerpadlo, vyjměte baterie.
9 Zneškodnění
Tento produkt byl navržen a vyroben z vysoce
kvalitních materiálů a součástek, které lze
recyklovat a znovu poít. Když Váš záchod
dosáhne konce životnosti, zneškodněte ho v
souladu s místními zákony. Nevyhazujte tento
záchod jako běžný domácí odpad. Správné
zneškodnění Vašeho starého zařízení pomůže
předejít možným negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví.
10 Máte dotazy?
Požadujete-li další informace o záchodu,
navštivte naši webovou stránku:
www.thetford.eu. S případnými dalšími
dotazy se laskavě obraťte na oddělení služeb
kazm ve vaší zemi nebo v místě dovolené
(viz adresy na zadní straně).
Pro správnou a rychlou podporu laskavě
zajistěte, abyste měli k dispozici všechny
íslušné informace o typu výrobku (viz
poslední stránka).
Náhradní díly
Originální náhradní díly Thetford jsou
dostupné prostřednictvím vašeho prodejce
nebo autorizovaného servisního střediska
Thetford.
Často kladené dotazy
Co musím udělat, když ukazatel hladiny
odpadové nádrže nepracuje? Zkontrolujte,
zda je plovák v odpadové nádrži stále na mís
anebo zda nečistoty nebrání činnosti.
Co musím udělat, když se víčko neotee?
Po přepravě může být v nádrži nadměrný tlak.
Uvolněte uzávěr vypouštěcí hubice a pomalu
vytáhněte páku víčka do strany.
3 Použití záchodu
Otevřete víčko
Záchod lze používat s víčkem otevřeným nebo
zavřeným. K otevření víčka zatáhněte za páku
víčka podle níže uvedeného popisu.
Po použití se vždy ujistěte, že je víčko zavřené.
Spláchněte záchod
Nejúčinnějšího spláchnutí dosáhnete, když
ručním čerpadlem spláchnete třikrát nebo
čtyřikrát. Záchod s elektrickým čerpadlem
bude automaticky splachovat v krátkých
intervalech.
Běžný toaletní papír může způsobit
ucpání. Místo běžného používejte
toaletní papír Aqua Soft. Tento toaletní
papír je super jemný, rychle se rozpouš,
předchází ucpání a
usnadňuje vyprazdňování
odpadové nádrže. Záchod
má místo na jednu roličku
toaletního papíru, abyste
měli toaletní papír vždy
po ruce.
4 Vyprazdňování nádrže
Odpadová nádrž
Odpadovou nádrž je potřeba vyprázdnit, kd
ukazatel hladiny zčervená. Odpojte splachovací
nádržku od odpadové nádrže. Odneste
odpadovou nádrž do autorizovaného střediska
pro likvidaci odpadu a vyprázdněte vypouštěcí
hubicí.
Abyste vyprázdnili nádrž bez
rozsíknutí, stiskněte a dte
zavzdušňovací tlačítko palcem, když vypouš
hubice směřuje dolů.
Obrazový návod najdete na obrázcích 13-16
‘Quick Guide’.
Chcete-li záchod nadále používat po
vyprázdnění, připravte opět odpadovou
drž.
Naše zelené výrobky Aqua Kem Green a
Aqua Rinse (zkouška ISO 11734) je zcela
bezpečné vyprazdňovat do a septiků
nebo malých biologických systémů v kempech.
Splachovací nádržka
Splachovací nádržku vyprázdněte pouze, pokud
neočekáváte, že nebudete záchod na delší
(zimní) období používat. Nejprve vyprázdněte
nádku přes otvor pro plnění vodou, po
vyčerpejte zbytek vody z čerpadla, aby byla
nádka zcela prázdná. Vyprazdňování je
povoleno pouze na autorizované skládce.
Obrazový návod najdete na obrázcích 17-18
‘Quick Guide’.
CZCZ