Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [43/65]
8584
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Τι πρέπει να κάνω εάν δεν λειτουργεί ο δείκτης
στάθμης του δοχείου συλλογής αποβλήτων;
Ελέγξτε εάν ο πλωτήρας του δοχείου συλλογής
αποβλήτων βρίσκεται ακόμα στη θέση του ή
εάν δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω έμφραξης
από ακαθαρσίες.
Τι πρέπει να κάνω εάν η λάμα δεν ανοίγει; Μετά
από κάποια μετακίνηση, όπως ένα ταξίδι, εντός
του δοχείου ενδέχεται να έχει αναπτυχθεί
υπερπίεση. Κλείστε το πώμα του στομίου
εκροής και τραβήξτε αργά, προς το πλάι, τη
λαβή της λάμας.
11 Εγγύηση
Η Thetford BV προσφέρει στους τελικούς
χρήστες της φορητής τουαλέτας τριετή
εγγύηση. Σε περίπτωση βλάβης εντός της
περιόδου εγγύησης, η Thetford θα
αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει το προϊόν,
κατά την κρίση της.
1. Προκειμένου να θεμελιώνεται αξίωση στο
πλαίσιο της εγγύησης, ο χρήστης πρέπει να
προσκομίσει το προϊόν στο σημείο πώλησης ή
στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της
Thetford (www.thetford.eu). Η αξίωση θα
αξιολογηθεί εκεί.
2. Τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται κατά τη
διάρκεια επισκευής εντός εγγύησης, αποτελούν
πλέον ιδιοκτησία της Thetford.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν παρεμβάλλεται
στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας
προστασίας του καταναλωτή.
4. Τυχόν αξιώσεις στο πλαίσιο της εγγύησης
οι οποίες εμπίπτουν σε οποιανδήποτε από
τις ακόλουθες κατηγορίες, δεν θα γίνονται
δεκτές. • περιπτώσεις κακής χρήσης του
προϊόντος ή μη εφαρμογής των οδηγιών που
παρέχονται από το εγχειρίδιο χρήσης (για
παράδειγμα, λανθασμένη χρήση προσθέτων)
• περιπτώσεις όπου έχουν γίνει αλλαγές στο
προϊόν • περιπτώσεις όπου ο κωδικός προϊόντος
ή το σειριακό αναγνωριστικό έχει αλλαχθεί
• περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει υποστεί
βλάβες λόγω περιστάσεων που υπερβαίνουν
την κανονική χρήση του προϊόντος.
5. Η μη χρήση προϊόντων της Thetford για
τη φροντίδα της τουαλέτας Thetford που
αγοράσατε θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη,
η οποία ενδεχομένως να μην καλύπτεται από
την παρούσα εγγύηση.
Η Thetford δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν
απώλεια και/ή ζημιά, που μπορεί να προκληθεί
άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση της τουαλέτας.
Η Thetford δεν φέρει καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη και
διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις προδιαγραφές του
προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.
5 Καθαρισμός
Όπως ισχύει και με την τουαλέτα του σπιτιού
σας, είναι επίσης σημαντικό να καθαρίζετε τη
φορητή τουαλέτα τακτικά. Έτσι, αποτρέπεται η
δημιουργία επικαθίσεων ασβεστίου,
προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη
υγιεινή.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε οικιακά
καθαριστικά για να καθαρίσετε τη
φορητή τουαλέτα. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν
μόνιμη ζημιά στις στεγανοποιήσεις και σε άλλα
μέρη της τουαλέτας.
6 Χειμερινή λειτουργία
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα
κανονικά υπό ψυχρές καιρικές συνθήκες, υπό
την προϋπόθεση ότι η τουαλέτα είναι
τοποθετημένη σε χώρο όπου υπάρχει
θέρμανση. Εάν δεν υπάρχει χώρος με θέρμανση
και υπάρχει κίνδυνος παγετού, σας
συμβουλεύουμε να εκκενώσετε εντελώς το
δοχείο συλλογής αποβλήτων, καθώς και το
δοχείο νερού έκπλυσης.
7 Συντήρηση
Για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής της τουαλέτας, σας συμβουλεύουμε να τη
συντηρείτε τακτικά.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βαζελίνη ή
φυτικό λάδι για να λιπάνετε τις
στεγανοποιήσεις, καθώς μπορεί να προκληθεί
διαρροή στο δοχείο συλλογής αποβλήτων.
8 Aποθήκευση
Εάν η τουαλέτα δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα,
ολόκληρη η τουαλέτα θα πρέπει να αδειάσει, να
καθαριστεί και να στεγνώσει. Είναι επίσης μια
καλή στιγμή για τη συντήρηση της τουαλέτας.
Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, σας
συμβουλεύουμε να έχετε αφήσει τη λάμα
ανοιχτή, ώστε να αποτραπεί τυχόν ζημιά και
ξεβιδώστε το καπάκι πλήρωσης νερού για την
εξαέρωση του δοχείου νερού έκπλυσης. Εάν η
τουαλέτα διαθέτει ηλεκτρική αντλία, αφαιρέστε
και τις μπαταρίες.
9 Απόρριψη
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί από υλικά υψηλής ποιότητας και
εξαρτήματα, που έχουν ανακυκλωθεί και
ξαναχρησιμοποιηθεί. Όταν η τουαλέτα σας έχει
φτάσει στο τέλος της ζωής της, απορρίψτε το
προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες.
Μην απορρίψετε την τουαλέτα με τα κοινά
οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του
παλιού προϊόντος σας θα βοηθήσει να
αποτραπούν πιθανές συνέπειες για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
10 Απορίες;
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
τουαλέτα, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή μας
τοποθεσία: www.thetford.eu. Εάν έχετε
ακόμα απορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας ή στην
τοποθεσία των διακοπών σας (βλ. διευθύνσεις
στο πίσω μέρος).
Για σωστή και γρήγορη υποστήριξη,
διασφαλίστε πως είναι διαθέσιμες όλες
οι πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του
προϊόντος (βλ. τελευταία σελίδα).
Ανταλλακτικά
Τα γνήσια ανταλλακτικά της Thetford είναι
διαθέσιμα μέσω του αντιπροσώπου σας ή του
εξουσιοδοτημένου κέντρου εξυπηρέτησης της
Thetford.
GRGR