Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [55/65]
109108
6 Darbības ziemā
Aukstā laikā tualeti var izmantot kā parasti, ja
tā atrodas apsildāmā vietā. Ja nē un ja pastāv
sala risks, ieteicams pilnībā iztukšot gan
atkritumūdens, gan arī skalošanas ūdens
tvertni.
7 Apkope
Lai pagarinātu tualetes kalpošanas laiku,
iesakām regulāri veikt tās apkopi: iztīrīt tualeti
un apstrādāt gumijas blīves ar silikona
aerosolu.
Nekad blīvju eļļošanai neizmantojiet
vazelīnu vai augu eļļu, jo tas var izraisīt
atkritumūdens tvertnes noplūdi.
8 Uzglabāšana
Ja paredzat ilgāku laiku nelietot tualeti, tā ir
pilnīgi jāiztukšo un jāizžāvē. Tas ir arī tualetes
apkopei piemērots laiks.
Uzglabāšanas laikā aizbīdni ieteicams atstāt
atvērtu, lai novērstu tā bojājumus, un
atskrūvēt ūdens uzpildes vietas vāciņu, lai
izvēdinātu skalošanas ūdens tvertni. Ja jums
ir elektriskais sūknis, izņemiet arī baterijas /
akumulatorus.
9 Iznīcināšana
Šis izstrādājums ir izstrādāts un izgatavots,
izmantojot augsti kvalitatīvus materiālus un
sastāvdaļas, kuras ir iespējams pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Kad jūsu tualete ir
sasniegusi darbmūža beigas, iznīciniet
izstrādājumu, ievērojot vietējo spēkā esošo
noteikumu prasības. Neizmetiet tualeti kopā ar
parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.
Pareizi veikta jūsu nolietotā izstrādājuma
iznīcināšana palīdzēs novērst iespējamo
kaitējumu, kas pretējā gadījumā tiktu nodarīts
apkārtējai videi un cilvēku veselībai.
10 Jautājumi?
Ja nepieciešama papildinformācija par
tualeti, lūdzu, apmeklējiet mūsu vietni
www.thetford.eu. Ja jums joprojām ir
jautājumi, lūdzu, sazinieties ar savas valsts
vai brīvdienu pavadīšanas vietas klientu
apkalpošanas nodaļu (skatīt adreses
aizmugurē).
Lai saņemtu pareizu un ātru palīdzību, lūdzu,
nodrošiniet visas attiecīgā produkta veida
informācijas pieejamību (skatīt pēdējo lapu).
Rezerves daļas
Oriģinālās Thetford rezerves daļas ir pieejamas
pie dīlera vai pilnvarotā Thetford apkopes
centrā.
Bieži uzdotie jautājumi
Kā jārīkojas, ja nedarbojas atkritumūdens
tvertnes līmeņa indikators? Pārbaudiet, vai
atkritumūdens tvertnes pludiņš ir vietā un vai
tā darbībai netraucē netīrumi.
Kā rīkoties, ja neatveras aizbīdnis? c
ceļošanas tvertnē var būt pārāk liels spiediens.
Noskrūvējiet izliešanas caurules vāciņu un
lēnām pavelciet plāksnes rokturi sāniski.
3 Tualetes lietošana
Atveriet aizbīdni
Tualeti var lietot ar atvērtu vai aizvērtu
aizbīdni. Lai aizbīdni atvērtu, pavelciet
aizbīdņa rokturi kā aprakstīts tālāk.
Pēc lietošanas vienmēr pilnībā aizveriet
aizbīdni.
Tualetes skalošana
Visefektīvāko noskalošanu var panākt ar
manuālo sūkni, veicot trīs vai četras īsas
skalošanas. Tualetei ar elektrisko sūkni
noskalošana notiks automātiski ar īsiem
intervāliem.
Parastais tualetes papīrs var izraisīt
nosprostošanos. Tā vietā izmantojiet
Aqua Soft tualetes papīru. Tas ir īpaši
mīksts, ātri izšķīst, novērš nosprostošanos un
atvieglo atkritumūdens
tvertnes iztukšošanu.
Lai nodrošinātu tualetes
papīra pastāvīgu
pieejamību, tualetē
ir vieta vienam papīra
rullim.
4 Tvertnes iztukšošana
Atkritumūdens tvertne
Atkritumūdens tvertne jāiztukšo, kad līmeņa
indikators kļūst sarkans. Atvienojiet skalošanas
ūdens tvertni no atkritumūdens tvertnes.
Atkritumūdens tvertni nogādājiet apstiprinātā
atkritumu savākšanas punktā un iztukšojiet
caur izliešanas cauruli.
Lai iztukšotu tvertni, to neizšļakstot, ar
īkšķi nospiediet un turiet ventilācijas
pogu, kamēr izlianas caurule ir vērsta lejup.
Vizuāli to var apskatīt ‘Quick Guide’ 13.-16.
attēlā. Ja pēc iztuanas vēlaties turpināt
tualetes izmantošanu, atkal sagatavojiet
atkritumūdens tvertni.
Skalošanas ūdens tvertne
Skalošanas ūdens tvertni iztukšojiet tikai tad,
ja paredzat, ka ilgāku laiku (piemēram, ziemā)
nelietosiet šo tualeti. Vispirms iztukšojiet
tvertni caur ūdens uzpildes atveri, bet pēc tam
izsūknējiet atlikušo ūdeni no sūkņa, lai pilnībā
iztuotu tvertni. Iztukšana ir atļauta tikai
apstiprinātā atkritumu izgāztuvē.
Vizuāli to var apskatīt ‘Quick Guide’
17.-18. attēlā.
5 Tīrīšana
Portatīvā tualete ir regulāri jātīra - tāpat kā
mājas tualete. Tādējādi var novērst kalcija
nogulšņu rašanos un nodrošināt optimālu
higiēnu.
Portatīvās tualetes tīrīšanai nekad
neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus
sadzīves tīrītājus. Ar tiem var neatgriezeniski
sabojāt blīves un citus tualetes komponentus.
Pēc tīrīšanas ieteicams gumijas blīvēm uzpūst
silikona aerosolu.
LVLV