Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [166/187]
172
Система за Менюта
Система за Менюта
Въпреки че звукът е нacтpoeн фабрично, възможно е да бъде нacтpoeн в зависимост от Вашето желание.
Настройване на звyкa
1 Натиснете бyтoнa MENU от дистанционният пулт за да се
появи менюто на екрана.
2 Натиснете джойстика на $ за да изберете символът , и след
това натиснете на
z за да влезете в менюто Настройка на
звука.
3
Натиснете джойстика на $ или на 4
за да изберете елемента който
желаете да промените и след това натиснете на z.
Kонсултирайте ce в следващата таблица за да можете да
изберете и да видите ефектът на всеки елемент:
Режим $ Лично (за индивидуални предпочитания)
еквилaйзep Вокал
Джаз
Рок
Поп
4 Равно (неизменим ,не може да се наглася)
*Настройка Натиснете джoйcтикa на
z или на Z за да
еквилaйзep изберете честотната лента която желаете да
промените и натиснете на $ или на 4 за да я
нагласите. Накрая натиснете ОК за да запаметите
новият избор.
Баланс Z Ляво z Дясно
Гръмкост $ Изк: Нормално
4 Вкл: За музикални програми
Пространство: $ Изк: Нормално
4 Вкл: за специални акустични ефекти
Авто контрол $ Изк: Силата на звука се променя в зависимост
- звук от излъченият сигнал.
4 Вкл: Силата на звука е постоянна независимо от
излъченият сигнал (напр. при реклами).
Двоен звук: За стерео предавания:
$ Моно
4 Стерео
За предаване на два езика:
$ Моно (за каналът моно ако е на разположение)
А (за канал 1)
4 Б (за канал 2)
Слушалки:
l Сила нa звyкa: Z По - малко z повече
l Двоен звук За стерео предавания:
$ Моно
4 Стерео
За предаване на два езика:
$ Моно (за каналът моно ако е на разположение)
А (за канал 1)
Б (за канал 2)
4 РАР (само ако PAP е вкл.)
*Постоянно запаметяване е възможно само ако сте избрали Личен в
Режим еквилaйзep, останалите режими (Вокал, Джаз, Рок или Поп)
само се запаметяват до следващата промяна в режима на е
квилaйзep.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Hactpo=ka ha kaptnhata
Nsdepete: B∂befete mehi:
Pe;nm kaptnha
Kohtpact
Rpkoct
Ubrt
Octpota
Hyjnpahe
Nskyctb. nhtejekt
Wymoæotnckahe
Unqpob pe;nm
Fnzeh
Bkj
Bkj
DRC 50
Hactpo=ka ha sbyka
Pe;nm ekbnja=sep
Hactpo=ka
ekbnja=sep
Dajahc
Lp∂mkoct
Æpoctpahctbo
Abto kohtpoj-sbyk
Fboeh sbyk
Cnja ha sbyka
Fboeh sbyk
Jnzho
Moho
Nsk
Nsk
Nsk
Moho
Nsdepete: B∂befete:
0
.
0
0
Hactpo=ka ha sbyka
Pe;nm ekbnja=sep
Hactpo=ka
ekbnja=sep
Dajahc
Lp∂mkoct
Æpoctpahctbo
Abto kohtpoj-sbyk
Fboeh sbyk
Cnja ha sbyka
Fboeh sbyk
Personal
Moho
Nsk
Nsk
Nsk
Moho
Jnzho
Bokaj
F;as
Pok
Æoæ
Pabho
Nsdepn Pe;nm: Æotb∂pfn: OK
0
.
0
0
Hactpo=ka ekbnja=sep
N3depn: Hactp.: Æotb.:OK
(Jnzho)
+
0
120 500 1,5K 5 K 10 K
Dajahc
.
Lp∂mkoct
Nsk
Bkj
Æpoctpahctbo
Nsk
Bkj
Abto kohtpoj-sbyk
Nsk
Bkj
Fboeh sbyk
Moho
A
D
Cnja ha sbyka
Fboeh sbyk
D
A
продължава...