Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [37/187]
39
CZ
První uvedení do chodu
Při prvním zapnutí promítače se na obrazovce objeví sekvence menu, prostřednictvím kterých budete moci 1) vybrat jazyk
menu, 2) vybrat zemi, ve které si přejete používat aparát, 3) hledat a automaticky ukládat všechny použitelné kanály (televizní
stanice) a 4) měnit pořadí, ve kterém se objeví kanály (televizní stanice) na obrazovce.
Nicméně, jestliže budete chtít po nějaké době změnit jazyk menu, zemi, opakovat automatické ladění (např. v případě
přestěhování) nebo znovu změnit pořadí kanálů, můžete to provést výběrem vhodného příslušného menu v
(Nastavení).
Zapnutí TV promítače a automatické naladění
1
Zapojte TV promítač do elektrické sítě (220-240 V CA, 50 Hz).
Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí
na čelní straně promítače, aby
se zapnul.
Po prvním stisknutí tohoto tlačítka se na obrazovce automaticky
objeví menu
Jazyk
/
Země
.
2
Stiskněte páčku dálkového ovladače směrem
$
nebo
4
pro volbu
jazyku a následovně stiskněte tlačítko
OK
, abyste potvrdili volbu. Od
tohoto okamžiku se veškerá Menu automatického naladění objeví ve
zvoleném jazyce.
3
Stiskněte páčku směrem
$
nebo
4
pro volbu země, kde si přejete
používat promítač a dále stiskněte tlačítko
OK
, abyste potvrdili
volbu.
Namísto země volte ”Vyp”, jestliže si nepřejete, aby se kanály
(televizní stanice) ukládaly v předem určeném pořadí, které
začíná pozicí programu č. 1.
4
Menu automatického naladění se na obrazovce objeví ve vybraném
jazyce. Stiskněte tlačítko
OK
a zvolte
Ano
.
5
Na obrazovce se automaticky objeví nové menu, které Vám potvrdí,
je-li zapojená anténa. Zkontrolujte, jestli je anténa zapojena a poté
stiskněte tlačítko
OK
pro započetí automatického naladění.
Promítač začíná automaticky ladit a ukládat do paměti všechny
příslušné kanály (televizní stanice).
Tento proces může trvat několik minut. Mějte trpělivost a
nestiskávejte žádné tlačítko během trvání procesu ladění.
Proces by se neuskutečnil.
pokračuje ...
První uvedení do chodu
Language/Country
Language
Country
Select Language: Confirm: OK
4 Italiano
Français
Español
English
Deutsch
Dansk
Čeština
Language/Country
Language
Country
Select Language: Confirm: OK
4 Italiano
Français
Español
English
Deutsch
Dansk
Čeština
Language/Country
Language
Country
Select Language: Confirm: OK
4 Italiano
Français
Español
English
Deutsch
Dansk
Čeština
Jazyk/Země
Jazyk
Země
Vyběr zemi: Potvrzení: OK
4
Finsko
Dánsko
Česká rep.
Bulharsko
Belgie
Rakousko
Vyp
ejete si spustit
automatické laděni?
Ano: OK Ne:
Potvrd'te, prosím,
že anténaje připojena
Ano: OK Ne:
1
2
3
4
5
CO2
CO3
CO4
CO7
CO8
vyhledávání...
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV