Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [172/187]
178
Система за Менюта
Система за Менюта
Тази функция позволява:
а) Индивидуално намаляване на интензитета на един излъчен сигнал, когато сигналът на локалният предавател е много силен
(черти на екрана).
б) Индивидуална нагласа на интензитета на вceки канал.
в) Даже когато финото автоматично настройване (AFT) е винаги включено, възможно е да се извърши фино ръчно настройване
за добиването на по-добро приемане на образа, ако тoй се появи изкривен.
г) Настройване на изхода AV за програмните позиции с кодиран сигнал, кaтo нaпpимep дeкoдep зa плaтeнa TB. По този начин
един видeo aпapaт включен към ретропроектора ще запише декодираният сигнал.
Използване на функцията «Настройване (Продължение)»
1 Натиснете бyтoнa MENU от дистанционният пулт за да се
появи менюто на екрана.
2 Натиснете джойстика от дистанционният пулт на $ за да
изберете символът , и после натиснете на z за да влезете в
менюто Настройка.
3 Натиснете джойстика на $ или на 4 за да изберете Ръчна
настройка и после го натиснете на
z.
4 Натиснете джойстика на $ или на 4 за да изберете Допълн.
настройка на прог. и после го натиснете на
z.
5 Натиснете джойстика на $ или на 4 за да изберете съответният
програмен номер и след това го натиснете няколко пъти на
z за
да изберете:
а) АТТ (Атенуатор RF)
б) VOL (Индивидуално усилване)
в) АFT (Фино автоматично настройване)
г) ДЕКОДЕР
Избраният елемент cи cмeня цвeтa.
6 а) АТТ
Натиснете джойстика на
$ за да изберете Вкл. и след това
натиснете ОК. Повторете стъпките 5 и 6 а) за да намалите
интензитета на другите канали.
б) VOL
Натиснете джойстика на $ или на 4 за да нагласите нивото
на силата на канала между -7 и +7 и след това натиснете ОК.
Повторете стъпките 5 и 6 б) за да нагласите нивото на силата
на други канали.
в) АFT
Натиснете джойстика на $ или на 4 за да нагласите нивото
на честотата на канала между -15 и +15 и след това
натиснете ОК. Повторете стъпките 5 и 6 в) за да реализирате
фината настройка на други канали.
г) ДЕКОДЕР
Натиснете джойстика на
$ или на 4 за да изберете AV1 (за
един декодер включен към Евроконектора :
1/ ), или
AV2 (за един декодер включен към Евроконектора :2/q2
(SMARTLINK) и след това натиснете ОК. Повторете стъпките
5 и 6 г) за да изберете изхода AV1 или AV2 в други програмни
позиции.
При включването на един декодер към едно видео чрез
Евроконектора :1/ или :2/q2 (SMARTLINK),
намиращи се на задната страна на ретропроектора,
образът от този декодер ще се появи на този програмен
номер.
7
Натиснете бyтoнa MENU за да се върнете към нормалният ТВ екран
.
Ретропроектора е готов за работа.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Hactpo=ka ha kaptnhata
Nsdepete: B∂befete mehi:
Pe;nm kaptnha
Kohtpact
Rpkoct
Ubrt
Octpota
Hyjnpahe
Nskyctb. nhtejekt
Wymoæotnckahe
Unqpob pe;nm
Fnzeh
Bkj
Bkj
DRC 50
Hactpo=ka
Abto tihnhl
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdop NexTView
AV Hactpo=ka
P∂zha hactpo=ka
Nsdepn: Haz abto tihnhl:
Hazajo
- - - - - - -
Hactpo=ka
Abto tihnhl
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdop NexTView
AV Hactpo=ka
P∂zha hactpo=ka
- - - - - - -
B∂befete:Nsdepete:
P∂zha hactpo=ka
Esnk/F∂p;aba
P∂zha hactpo=ka ha æpol.
Foæ∂jh. hactpo=ka ha æpol.
RGB hactpo=ka
Jnzeh kof
Femohctpaunr
- - - - - - -
Nsdepete: B∂befete:
Foæ∂jh. hactpo=ka ha æpol.
ÆPOL AFTVOLATT FEKOFEP
Bkj
Bkj
Bkj
Nsk
Nsk
Nsk
0
0
0
Nsk
Nsk
Nsk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nsdepete: B∂befete:
ÆPOL AFTVOLATT FEKOFEP
1
Nsk
Bkj
ÆPOL AFTVOL ATT FEKOFEP
1 Bkj -5
2
ÆPOL AFTVOLATT FEKOFEP
1 Bkj -5 2
Nsk
AV1
AV2
ÆPOL AFTVOLATT FEKOFEP
1 Bkj
- 5