Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [49/187]
51
CZ
1 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovládači a menu se objeví na
obrazovce.
2 Stlačte páčku směrem $ a zvolte znaménko , poté ji stlačte
směrem
z pro vstup do menu Nastavení.
3 Stlačte páčku směrem $ nebo 4 a zvolte Manuální nastavení, poté
ji stlačte směrem
z.
4 Stlačte páčku směrem $ nebo 4 a zvolte Osobní ID číslo, poté ji
stlačte směrem
z.
5 Stlačte páčku směrem $ nebo 4 pro volbu jednoho písmene, čísla,
“+” nebo mezery a poté ji stlačte směrem
z pro potvrzení tohoto
znaku. Zvolte dalších deset znaků stejným způsobem.
6 Po volbě všech znaků stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se
automaticky objeví nové menu, kde se táže, jestli chcete uložit
zavedený kód.
7 a) Nechcete-li uložit tento kód, stlačte páčku směrem Z a opakujte
body 4 až 6 pro zavedení nového kódu.
b) Je-li tento kód ten, který chcete uložit, stiskněte tlačítko OK.
Pamatujte, že tento kód se může zavést pouze jednou.
8 Stiskněte tlačítko MENU a menu zmizí.
Když vstoupíte do menu Manuální nastavení, ve volbě Osobní ID
číslo se vždy objeví kód, který jste zavedli a nikdy už nebude možné
znovu vstoupit do této volby.
Režim Menu
Režim Menu
Můžete promítači přidělit bezpečnostní kód, maximálně o 11 znacích (písmena nebo čísla). Toto Vám usnadní jeho zpětné
získání v případě krádeže.
Tento kód se může zavést pouze jednou!
Zapište si ho například do tohoto návodu k obsluze, abyste ho nezapomněli!
Zavedení Vašeho osobního ID čísla
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Nastavení Obrazu
Výběr: Zadat Menú:
Reźim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Reset
Umělá inteligence
Redukce dig. šumu
Digitálni Režim
Osobní
Zap
Zap
DRC 50
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
Start
- - - - - - -
Výběr: Start auto. lad.:
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Manuální nastavení
Jazyk/Země
Ruční ladění
Rozšířené předvolby
RGB Nastavení
Osobní ID číslo
Ukázka
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Manuální nastavení
Výběr A-Z, 0-9: Ulož: OK
Jazyk/Země
Ruční ladění
Rozšířené předvolby
RGB Nastavení
Osobní ID číslo
Ukázka
A---------
Určitě?
Ulo
ž
it: OK Zru
š
it: