Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [175/187]
181
BG
1
Натиснете няколко пъти бyтoнa
от дистанционният пулт
докато символът
1 cе появи на екрана.
2
Натиснете бyтoнa
MENU
от дистанционният пулт, за да се
появи менюто на екрана.
3
Натиснете джойстика от дистанционният пулт на
$
за да
изберете cимвoлa , и после натиснете на
z
за да влезете в
менюто
Настройка
.
4
Натиснете джойстика на
$
или на
4
за да изберете
Ръчна
настройка
и после го натиснете на
z
.
5
Натиснете джойстика на
$
или на
4
за да изберете
RGB
Настройка
и после го натиснете на
z
.
6
Натиснете джойстика на
z
за да изберете
H център
и след това
го натиснете на
$
или на
4
за да настроите центърът на образа
между -10 и +10. Натиснете
ОК
за запаметяване.
7
Натиснете бутонът
MENU
за да се върнете към нормалният ТВ
екран.
Система за менюта
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Система за менюта
Когато включите един източник на сигнал RGB, кaтo напр. едно DVD, към Евроконектора
:
1/
, може да е
необходимо да се настрои геометрията на образа.
Hacтpoйвaнe на геометрията на образа за един източник на RGB
Hactpo=ka ha kaptnhata
Nsdepete: B∂befete mehi:
Pe;nm kaptnha
Kohtpact
Rpkoct
Ubrt
Octpota
Hyjnpahe
Nskyctb. nhtejekt
Wymoæotnckahe
Unqpob pe;nm
Fnzeh
Bkj
Bkj
DRC 50
Hactpo=ka
Abto tihnhl
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdop NexTView
AV Hactpo=ka
P∂zha hactpo=ka
Nsdepn: Haz abto tihnhl:
Hazajo
- - - - - - -
Hactpo=ka
Abto tihnhl
Coptnpahe ha æpolpamnte
Nsdop NexTView
AV Hactpo=ka
P∂zha hactpo=ka
- - - - - - -
B∂befete:Nsdepete:
P∂zha hactpo=ka
Esnk/F∂p;aba
P∂zha hactpo=ka ha æpol.
Foæ∂jh. hactpo=ka ha æpol.
RGB hactpo=ka
Jnzeh kof
Femohctpaunr
- - - - - - -
Nsdepete: B∂befete:
RGB hactpo=ka
Hactpo= æosnunr: Æotb.: OK
H Ueht∂p
O
1