Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [57/187]
59
CZ
Menu “očekávaná vysílání”
Toto menu Vám umožní nastavit časovač nebo nahrát vybrané
programy.
1 Stlačte páčku směrem 4 nebo $ a v jednom sloupci seznamu
programů zvolte program, který se bude vysílat později.
2 Stiskněte tlačítko OK pro vstup do menu “očekávaná vysílání”.
Nastavení časovače
Stlačte páčku směrem 4 nebo $ a zvolte obrazec , poté opakovaně
tiskněte tlačítko OK pro volbu Nast. časovač nebo Zruš časovač.
Zvolíte-li Nast. časovač, program zůstane označen znaménkem hodin a
před tím, než tento program začne, se na obrazovce objeví krátký vzkaz,
který se táže, chcete-li tento program ještě sledovat.
Aby se ukázal naprogramovaný seznam
Stlačte páčku směrem Z nebo z a zvolte obrazec poté opakovaně
tiskněte tlačítko OK pro zapnutí nebo vypnutí naprogramovaného
seznamu. Tento seznam ukáže ty programy, pro které jste nastavili
časovač. (Můžete nastavit časovač celkem pro pět programů).
Nahrávání programů *
* (Pouze, má-li Vaše video Smartlink).
1 Zapojte video.
2 Stlačte páčku směrem Z nebo z a zvolte , poté stiskněte OK,
aby se informace převedla do videa.
3 Pro nastavení videa:
VPS/PDC
Stlačte páčku směrem Z nebo z a zvolte VPS/PDC, poté opakovaně
tiskněte OK a zvolte Zap nebo Vyp.
S tímto nastavením máte zaručené nahrávání celého vysílání i přes
jakékoliv změny v programaci (pouze funguje za předpokladu, že
zvolený kanál vysílá signál VPS/PDC).
Rychlost
Stlačte páčku směrem $ a zvolte Rychlost, poté opakovaně tiskněte
OK a zvolte “SP” (trvání standard) nebo “LP” (dlouhé trvání). Pomocí
dlouhého trvání je možné na videokazetu nahrát dvojnásobek, i když
kvalita obrazu se zhorší.
Nastavení aparátu videa
Stlačte páčku směrem $ a zvolte Nastavení videa, posléze
opakovaně tiskněte tlačítko OK pro volbu videa, které chcete
programovat, buď VCR1 nebo VCR2.
4 Nakonec stlačte páčku směrem z a zvolte obrazec , poté
stiskněte tlačítko OK pro návrat na běžnou obrazovku.
NexTView
NexTView
07 Tue
12:38
Address Mapping
The position of the addresses in the
OSDA is shown in the following diagram.
The position values of the DPW are set
to ’0’.
If other values are set, the complete
combination will be scrolled.
Example:
if the DPWC is set to ’63’, the char-
Speed
Timer Prog
VPS/PDC
SP
VCR1
On
This channel has been set for a timer
First nextTView/EPG-Providers in Europe
SWISS TXT TPS / RINGIER nexTView
Tue 07. 04 .98
Rychlost
Nastavení videa
VPS/PDC
SP
VCR1
Zap
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV